Чортків online
Дата публікації: 29.01.2018

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Чортківської

міської ради «Порядку надання інформації до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради суб’єктами інформаційного обміну»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», ДБН Б.1.1-16:2013. «Склад та зміст містобудівного кадастру», та з метою створення та впровадження містобудівного кадастру міста Чорткова, впровадження отримання службою містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради інформації від суб’єктів постачання інформаційних ресурсів для формування бази даних містобудівного кадастру міста Чорткова, здійснення моніторингу забудови  території міста Чорткова, забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування і державної влади, комунальних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб про об’єкти та явища міської території, що  містяться в інформаційних базах геопросторових даних містобудівного кадастру, Чортківська міська рада вирішила:

 1. Визначення проблеми

 

Згідно ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що містобудівний кадастр – це державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру. Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням таких джерел:      1) державні геоінформаційні ресурси;      2) цифрові масиви профільних геопросторових даних, які містяться у затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;     3) бази даних юридичних і фізичних осіб, порядок використання яких визначається законом. Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.Пунктом 26 «Положення про містобудівний кадастр», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №559 (надалі – Положення) визначено, що ведення містобудівного кадастру здійснюється службами містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.В пункті 31 даного Положення вказано, що дані, які подаються для ведення містобудівного кадастру, та періодичність їх поновлення визначаються відповідними спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури разом з базовими суб’єктами містобудівного кадастру та іншими заінтересованими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, а пунктом 33 визначено, що служба містобудівного кадастру забезпечує взаємодію з базовими суб’єктами містобудівного кадастру та постійне отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі.В пункті 23 Положення зазначено, що правову основу формування та ведення містобудівного кадастру становлять:-   Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;-  «Положення про містобудівний кадастр», а також Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України;-  затверджені органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  положення про Службу містобудівного кадастру відповідного рівня (у разі утворення), про реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості, про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території;-  нормативно-правові акти органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо визначення умов прямого доступу та встановлення категорії користувачів, що мають право на прямий доступ до інформації містобудівного кадастру. У зв’язку з вищевикладеним виникла потреба у прийнятті нормативно – правового акта, яким були б врегульовані питання впорядкування та визначення механізму і змісту надання інформації виконавчими органами міської ради, міськими службами, установами і підприємства усіх форм власності, які є базовими суб’єктами постачання інформаційних ресурсів, для формування та введення її до бази даних містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чорткіської міської ради у відповідності з існуючими вимогами чинного законодавства України в комплексі з урахуванням приватних, громадських та державних інтересів.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Основною метою Порядку є:        

– створення нормативно – правового акту, який відповідає вимогам чинного законодавства України;

         – визначення змісту, встановлення механізму надання та отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів для формування та ведення бази даних містобудівного кадастру;

         – створення процедури, яка відповідно до законодавства регламентує послідовність дій органу місцевого самоврядування, відповідних органів виконавчої влади, фізичних та юридичних осіб щодо надання інформаційних ресурсів службі містобудівного кадастру.

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

 

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих нормативних актів, оскільки залишає прогалини в правовому регулюванні цього питання.

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

– внесення відповідних змін до чинного законодавства;

-прийняття на державному рівні єдиного нормативно-правового акту, який регулював би вказану проблему;

– прийняття Чортківською міською радою рішення «Про затвердження Порядку надання інформації до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради суб’єктами інформаційного обміну».

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 

Основним завданням запропонованого проекту рішення є впорядкування та механізм надання інформаційних ресурсів виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, які є джерелами вихідної інформації необхідної для формування бази даних містобудівного кадастру.

В запропонованому проекті регуляторного акту регламентовано порядок надання інформації суб’єктами постачання інформаційних ресурсів для формування та введення її до бази даних містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

 

 1. Аналіз вигод та витрат

 

         Встановлення для всіх зацікавлених учасників процесу єдиного прозорого порядку надання інформації для формування та введення її до бази даних містобудівного кадастру міста.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигода

Органи місцевого самоврядування

Відсутні

– покращення іміджу влади через встановлення відкритого та прозорого механізму вирішення проблеми;

– впорядкування механізму вирішення проблеми.

Громадяни, фізичні та юридичні особи

Відсутні

– обізнаність фізичних та юридичних осіб про порядок надання інформаційних ресурсів для формування бази даних містобудівного кадастру;

 

 

 1. Термін дії регуляторного акта

 

         Термін дії регуляторного акта – необмежений з визначенням можливості наступного перегляду його результативності та можливості внесення змін та доповнень до нього з врахуванням об’єктивних факторів.       

 

 1. Показники результативності

 

         Обізнаність виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності про порядок та механізм надання інформації до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

 1. Заходи з відстеження результативності рішення

 Базове відстеження результативності буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту. Повторне – протягом одного року з дня набрання чинності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акту.

Планується проведення аналізу та відстеження кількості та об’єму наданої інформації для формування і введення її в базу даних містобудівного кадастру.

 Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта «Про затвердження Порядку ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Чорткові» від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності будуть прийматися протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою: 48501, м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21 каб. 29, тел. 2-27-98.З повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитися на сайті Чортківської міської ради: www.chortkivmr.gov.ua, та у відділі містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку надання інформації до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради суб’єктами інформаційного обміну

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами», постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 483 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами», ДБН Б.1.1-16:2013. «Склад та зміст містобудівного кадастру», рішення Чортківської міської ради від 20 січня 2015 року № 6- VІ «Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру на території м. Чорткова на 2015 – 2018 роки», з метою створення та впровадження містобудівного кадастру міста Чорткова, впровадження отримання службою містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради інформації від суб’єктів постачання інформаційних ресурсів для формування бази даних містобудівного кадастру міста Чорткова, здійснення моніторингу забудови  території міста Чорткова, забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування і державної влади, комунальних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб про об’єкти та явища міської території, що  містяться в інформаційних базах геопросторових даних містобудівного кадастру, Чортківська міська рада вирішила: 

 1. Затвердити Порядок надання інформації до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради (додається).

 

 1. Це рішення набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Недокуса О.З, постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин, екології та сталого розвитку.

 

Міський голова                                                 Володимир  ШМАТЬКО

 

 

Додаток №1

до  рішення _____ сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

 

Порядок надання інформації до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради суб’єктами інформаційного обміну

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Порядок надання інформації до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради суб’єктами інформаційного обміну (далі – Порядок) визначає  порядок взаємодії служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради (далі – Служба) та базових постачальників і споживачів кадастрової інформації (далі – Суб’єкти), у тому числі визначає об’єм, періодичність та механізм передачі інформаційних ресурсів Суб’єктами Службі для внесення цих матеріалів до бази даних  містобудівного кадастру.

1.2. Перелік  суб’єктів, а також даних та документів, які надаються  для занесення до бази даних містобудівного  кадастру Служби, терміни надання і періодичність їх оновлення наведено у пункті 2 Порядку.

1.3. При здійсненні взаємодії Служба та Суб’єкти  керуються  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановами Кабінету Міністрів України                                 від 25 травня 2011 року № 556 «Про  Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним  земельними кадастрами» та № 559                              «Про містобудівний кадастр», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 вересня 2011 року № 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного  моніторингу», а також  рішення Чортківської міської ради від 20 січня 2015 року № 6- VІ «Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру на території м. Чорткова на 2015 – 2018 роки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Суб’єкти, дані та документація, які надаються до Служби для формування та ведення бази даних містобудівного кадастру міста Чорткова, терміни надання та періодичність їх оновлення.

 

 • Відділ державного архітектурного-будівельного контролю Чортківської міської ради дані щодо завершених будівництвом об’єктів містобудування, та об’єктів, які споруджуються без дозвільної документації.

 

Подання інформації проводиться постійно, по мірі надходження інформації.

 

 • Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Чортківської міської ради відомості про територіальні межі міста, земельні ділянки (розташування ділянки, дані про землевласника, дані земельного кадастру)

 

Подання інформації проводиться постійно, по мірі надходження інформації.

 

 • Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту Чортківської міської ради відомості про інвестиційно привабливі ділянки, інвестиційні зони та об’єктів по місту (нанесення на карту, скорочений опис, власник, вартість, призначення), розміщення промислових підприємств (нанесення розташування, їх адреса, власник, послуги які надаються).

Подання інформації проводиться щомісяця.

 

2.3. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою  та інфраструктури Чортківської міської ради відомості про об’єкти житлово-комунального господарства з планами поверхів (інвентаризаційними справами), реєстр ОСББ та ЖБК, територіальні зони відповідальності інших підприємств житлового господарства, об’єкти благоустрою та екології з графічними та атрибутивними даними, результатами інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об’єктів, затверджені цільові та інвестиційні програми.

 

      Подання інформації проводиться щомісяця.

 

2.4. Чортківське обласне комунальне міжрайонне  бюро технічної інвентаризації відомості про базу даних об’єктів житлового фонду (опис інвентарних відомостей, кількість поверхів, рік будови, стан, площа об’єкту нерухомості, П.І.Б. власника та інша інформація)

 

       Подання даних проводиться постійно по мірі надходження інформації.

 

 

 

 

 

 

2.5. Проектні, вишукувальні, будівельні, інші підприємства, установи та організації що виконують натурні обстеження, зйомки, вишукування, землевпорядні та кадастрові роботи подають зйомки масштабу 1:500 (каталоги координат), обмінні файли  IN-4, XML, TAB, DMF, DXF, на магнітних носіях.  

 

        Подання інформації проводиться постійно, по мірі надходження інформації.

 

2.6. КП «Чортків дім» дані щодо об’єктів житлової і громадської забудови, загальну інформацію по житловому фонду (площа, кількість квартир, тип, форма власності, рік введення в експлуатацію), кількість переведеного житла до нежитлового фонду, середня вартість житла (первинний ринок), середня вартість житла (вторинний ринок), рівень забезпечення централізованими системами, об’єми зруйнованого житлового фонду.

 

    Подання даних проводиться постійно, по мірі надходження інформації.

 

2.7. Чортківський ККП дані щодо об’єктів благоустрою та їх стан, дані по об’єктам торгівлі, ринкам тощо, схеми санітарної очистки територій міста, схеми прибудинкових територій, дані об’єктів інфраструктури ритуальних послуг для населення відповідного підпорядкування, характеристику трубопровідного транспорту, характеристику автомобільних доріг, динаміку розвитку інженерної інфраструктури, інформацію щодо територій, що підтоплюються, характеристику доріг, виконавчі зйомки інженерних комунікацій, дані щодо об’єктів інженерної інфраструктури відповідного підпорядкування, кількість, розміщення і місткість місць зберігання автомобілів, кількість, розміщення, інженерне забезпечення світлофорних об’єктів, дані об’єктів транспортної і інженерної інфраструктури відповідного підпорядкування або ведення: тип, протяжність.

 

         Подання інформації проводиться двічі на рік (кожне півріччя).

 

2.8. Чортківське УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» дані щодо об’єктів інженерної інфраструктури відповідного підпорядкування.

 

       Подання даних проводиться постійно, по мірі надходження інформації.

 

2.9. Чортківське ВУВКГ дані щодо об’єктів інженерної інфраструктури відповідного підпорядкування.

 

         Подання даних проводиться постійно по мірі надходження інформації.

 

 

 

2.10. Чортківський Теплорайон дані щодо об’єктів інженерної інфраструктури відповідного підпорядкування.

 

         Подання інформації проводиться двічі на рік (кожне півріччя).

 

2.13. Тернопільська обласна комунальна інспекція охорони пам’яток історії та культури дані відносно пам’ятників історії і архітектури, інших об’єктів, що мають історичну або культурну цінність, дані інвентаризації таких об’єктів, вид охоронних зон, тип охоронних зон, розміри охоронних зон, технічні паспорти й інші дані, дані про межі зон регулювання забудови, дані про межі зон ландшафту, що охороняється, дані про межі зон археологічного культурного шару, дані про межі зон історичного ареалу та інші.

 

1.14. Відділ культури, туризму, національностей та релігії відомості та місця розташування закладів культури, відомості та місця розташування об’єктів туристичної сфери міста, об’єктів туристичних і готельних послуг, схеми туристичних маршрутів на території міста, програми, схеми та проекти розвитку пам’яток історії, культури і природи.

 

Подання інформації проводиться двічі на рік (кожне півріччя).

 

1.15. Управління освіти Чортківської міської ради дані щодо закладів  середньої, дошкільної, позашкільної освіти, вищих навчальних закладів і структурних підрозділів вищих навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, шкіл-інтернатів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості тощо,  незалежно від типів і форм власності, проекти про закріплення за закладами освіти та дошкільного виховання територій обслуговування, дані по неексплуатованому майну  та вільним площам закладів, які знаходяться на балансі управління.

 

        Подання інформації проводиться один раз на рік.

 

1.18.  Сектор з питань надзвичайних ситуацій і цивільної оборони Чортківської міської ради дані про зони ураження, санітарні зони хімічно-небезпечних та інших об’єктів (нанесення, ведення та моніторинг, з вказанням відомостей про об’єкт).

 

       Подання інформації проводиться за запитом.

 

1.19. Чортківська районна санітарно-епідеміологічна станція дані досліджень об’єктів житлової, громадської і промислової забудови, об’єктів транспортної і інженерної інфраструктури.

 

        Подання даних проводиться постійно, по мірі надходження інформації.

 

1.20. Чортківська центральна комунальна районна лікарня відомості та місця розташування закладів, установ охорони здоров’я, території охоплення, кількості населення, що обслуговується.

 

       Подання інформації проводиться один раз на рік.

 

1.21. Державний архів Тернопільської області дані про нормативно-правових актів минулих років у сфері містобудування, у тому числі актів індивідуальної дії.

 

       Подання інформації проводиться за запитом.

 

 • Архівний сектор Чортківської міської ради дані про нормативно-правових актів минулих років у сфері містобудування, у тому числі актів індивідуальної дії.

 

Подання інформації проводиться за запитом

 

 • Відділ ведення державного реєстру виборців Чортківської міської ради межі виборчих дільниць, та місця їх розташування (номер дільниці, її розташування, кількість виборців та інша необхідна інформація)

         Подання даних проводиться постійно, по мірі надходження інформації.

 

1.24. Суб’єкти здійснюють надання наявних у них даних та  документації з метою забезпечення  належного  функціонування  цілісної  системи  містобудівного кадастру Служби.

 

 1. Встановити, що:

2.1. Оформлення права користування земельною ділянкою (незалежно від функціонального та цільового призначення), яка розташована на території міста, виноситься на розгляд  сесії Чортківської міської ради, лише після внесення до бази даних Служби інформації про земельну ділянку та її забудову, з графічними та атрибутивними даними.

2.2. Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, присвоєння адресних номерів об’єктам містобудування, надання ордерів на виконання земляних робіт, об’єктів благоустрою, встановлення тимчасових будівель і споруд, малих архітектурних форм здійснюється після внесення інформації до бази даних служби містобудівного кадастру.

2.3. Прийняття в комунальну власність територіальної громади міста об’єктів будівництва, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою, озеленення, тощо проводиться при наявності інформації служби містобудівного кадастру щодо внесення даних по об’єктах до бази даних містобудівного кадастру.

2.4. Перелік даних, порядок  формування запиту на інформацію, порядок та структура формування відповіді, встановлення форми обміну інформацією,  визначення обмінного формату даних, вимог до коректності, відповідності  та  повноти інформації, процедура взаємодії інформаційних систем, порядок внесення  змін  до встановлених  вимог  обміну  інформацією визначаються  відповідними двосторонніми угодами між відділом містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради (далі – Відділом) та окремим Суб’єктом.

2.5. Інформація, що була надана Суб’єктами протягом трьох днів, повинна бути внесена до бази даних містобудівного кадастру Служби в аналоговому та електронному  форматах.

Аналогові документи, прийняті від Суб’єктів, повинні бути систематизовані, узагальнені та зареєстровані в архіві містобудівного кадастру Відділу.

2.6. Служба спільно з Суб’єктами:

– під час надання інформації для формування та ведення містобудівного кадастру здійснює усі необхідні заходи для забезпечення захисту персональних даних, у випадку їх наявності,відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

– під час надання  інформації  вживає всіх необхідних заходів щодо  безпеки доступу до інформаційних ресурсів  містобудівного кадастру  відповідно до законодавчих актів.

 

 1. Доступ до інформації містобудівного кадастру Відділу

 

3.1. Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що відносяться до інформації з обмеженим доступом, і надається на підставі Законів України                                   «Про інформацію»,  «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативних  актів.

3.2. Інформація містобудівного кадастру Відділу, яка є власністю держави або територіальної громади м. Чортків або являє собою державну та/чи комерційну таємницю, та надається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.3. Інформація, яка міститься в містобудівному кадастрі Відділу та не має обмежень у доступі, надається суб’єктам містобудівної діяльності на їх замовлення у вигляді кадастрової довідки.

 

 1. Відповідальність за ведення містобудівного кадастру Відділу

 

4.1. Базові суб’єкти  несуть відповідальність за повноту, достовірність та своєчасність надання інформації  для внесення до бази даних містобудівного кадастру Відділу.

4.2. Служба несе відповідальність за своєчасне внесення інформації до бази даних містобудівного кадастру Відділу, обробку, аналіз та оновлення отриманих даних, надання інформації на запити та видачу  кадастрових довідок.

 

 

Міський голова                                                 Володимир  ШМАТЬКО

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua