Чортків online

 ЗАРЕЄСТРОВАНО

 Південно – Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції ( м. Івано-Франківськ)

Наказ від 11.02.2022 № 29/4

Начальник                   Вікторія ВАСИЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тридцять третьої сесії

Чортківської міської ради VIII скликання від 02 грудня 2021 р. №782

Міський голова                      Володимир ШМАТЬКО

СТАТУТ

Чортківської міської територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чортків – 2022 рік

 

ЗМІСТ

 

ПРЕАМБУЛА

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статут Чортківської міської територіальної громади

Стаття 2. Символіка територіальної громади та населених пунктів

Стаття 3. Підняття Державного Прапора України

Стаття 4. Місцеві свята

Стаття 5. Почесні відзнаки територіальної громади

Стаття 6. Основні засади здійснення місцевого самоврядування в Чортківській міській територіальній громаді

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Стаття 7. Права територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

Стаття 8. Обов’язки територіальної громади

Стаття 9. Гарантії прав територіальної громади

 

РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Стаття 10. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

Стаття 11. Місцеві вибори та місцевий референдум

Стаття 12. Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 13. Місцеві ініціативи

Стаття 14. Громадські слухання

Стаття 15. Звернення громадян та електронні петиції як особлива форма колективного звернення громадян

Стаття 16.  Публічні консультації

Стаття 17. Участь жителів в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах та посадових особах місцевого самоврядування

Стаття 18. Участь жителів в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради

Стаття 19. Участь жителів у розподілі коштів бюджету територіальної громади

 

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 20. Органи самоорганізації населення

Стаття 21. Територія діяльності органів самоорганізації населення

Стаття 22. Повноваження органів самоорганізації населення

Стаття 23. Строк повноважень органу самоорганізації населення та його персонального складу

Стаття 24. Прозорість діяльності та підзвітність органу самоорганізації населення

Стаття 25. Порядок утворення і діяльності органів самоорганізації населення та делегування їм повноважень

 

РОЗДІЛ V. УЧАСТЬ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

 

Стаття 26. Права дітей та молоді на участь у місцевому самоврядуванні

Стаття 27. Гарантії та механізми участі молоді у місцевому самоврядуванні

Стаття 28. Молодіжна рада

Стаття 39. Повноваження Чортківської міської ради у галузі розвитку молодіжної сфери

Стаття 30. Молодіжні центри

Стаття 31. Особливості підтримки обдарованої молоді

 

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Стаття 32. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства

 

РОЗДІЛ VII. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Стаття 33. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Стаття 34. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Стаття 35. Громадська експертиза

 

РОЗДІЛ VІII. ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 36. Організація життя територіальної громади на засадах сталого розвитку

Стаття 37. Стратегічні документи з розвитку територіальної громади

Стаття 38. Стратегія сталого розвитку територіальної громади

Стаття 39. Реалізація завдань стратегічних документів з розвитку

територіальної громади

Стаття 40. Порядок розподілу бюджету територіальної громади

Стаття 41. Охорона довкілля

Стаття 42. Загальні засади планування громадських просторів в Чортківській територіальній громаді та участь жителів в цьому процесі.

Стаття 43. Застосування гендерно-орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади

Стаття 44. Розвиток науки й освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва

 

РОЗДІЛ ІХ. ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Стаття 45. Загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів Ради перед територіальною громадою

Стаття 46. Звітування міського голови

Стаття 47. Звітування депутатів Ради

Стаття 48. Звітування старости

 

РОЗДІЛ Х. ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 49. Загальні засади

Стаття 50. Відкритість та прозорість у діяльності колегіальних органів Чортківської міської ради

Стаття 51. Офіційний вебсайт Ради

Стаття 52. Інформація, що розміщується на офіційному вебсайті Ради

Стаття 53. Загальні вимоги до функціонування офіційного вебсайту Ради

 

РОЗДІЛ ХІ. СТАРОСТА

Стаття 54. Староста

 

РОЗДІЛ ХІІ. СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 55. Служба в органах місцевого самоврядування.

Стаття 56. Планування кар’єри посадової особи.

 

РОЗДІЛ ХІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

ПРЕАМБУЛА

 

Чортківська міська рада як повноважний представник Чортківської міської територіальної громади (далі – територіальна громада), до якої входять населені пункти: село Бичківці, село Біла, село Горішня Вигнанка, село Пастуше, село Переходи, село Росохач, село Скородинці, місто Чортків –

констатуючи, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною  цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і  спрямованість діяльності держави,

усвідомлюючи свою відповідальність перед жителями Чортківської міської територіальної громади,

усвідомлюючи, що неможливо досягнути розвитку та високої якості життя, якщо жителі не є частиною процесу прийняття найважливіших рішень, що їх стосуються,

зважаючи на те, що добре демократичне врядування, базується на основі реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у тісній співпраці з громадськістю та усіма зацікавленими сторонами з метою підвищення якості життя громадян та розвитку громади, коли людина – у центрі всіх     демократичних інститутів та процесів,

ураховуючи історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування в Чортківській міській територіальній громаді,

керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України,

затверджує цей Статут.

 

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Статут Чортківської міської територіальної громади

 1. Статут Чортківської міської територіальної громади (далі за текстом – Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Чортківської міської територіальної громади, що приймається Чортківською міською радою (далі за текстом – Рада) від імені та в інтересах територіальної громади на        основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів України з метою врахування історичних, національно-   культурних, соціально-економічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування Чортківською міською територіальною громадою.
 2. Статут є обов’язковим для виконання Радою, її виконавчими органами та посадовими особами, а також старостами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність  на території територіальної громади, а також фізичними особами, які постійно   або тимчасово проживають чи перебувають на відповідній території.
 3. Інші акти Ради, її виконавчих органів та посадових осіб повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.

 

Стаття 2. Символіка територіальної громади та населених пунктів

 1. Територіальна громада має власну символіку – герб та прапор, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції територіальної громади. Кожен населений пункт громади може мати свою окрему символіку.
 2. Символіка територіальної громади та населених пунктів встановлюється відповідно до їх історичних, географічних, культурних та інших місцевих особливостей і традицій з урахуванням геральдичних правил, та не може суперечити законодавству України. Символіка не може містити елементів символіки іноземних держав та символів, визначених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», а також бути тотожною зареєстрованій раніше символіці інших територіальних громад.
 3. Логотип (бренд) територіальної громади може бути зареєстрований як торговельна марка відповідно до закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
 4. Опис та порядок використання символіки визначається окремим Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

 

Стаття 3. Підняття Державного Прапора України

 1. На будівлях, де розміщується Рада та її виконавчі органи, піднімаються Державний Прапор України, а також може підніматись прапор Чортківської міської територіальної громади.

Прапор Чортківської міської територіальної громади повинен мати розмір    не більший за Державний Прапор України та розміщуватися з лівого боку або нижче Державного Прапора України.

Стаття 4. Місцеві свята

 1. День міста Чорткова відзначається щорічно 12 липня та 4 вересня (День Чортківської магдебурії).

2.Дні населених пунктів, що входять в Чортківську міську територіальну    громаду  визначаються щорічно відповідно до традицій та усталених дат святкування.

3.Рішенням Ради можуть встановлюватись інші місцеві свята.

 

Стаття 5. Почесні відзнаки територіальної громади

 1. Особи, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, підвищення добробуту її жителів, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей, нагороджуються почесними відзнаками територіальної громади.
 2. Порядок нагородження почесними відзнаками територіальної громади визначаються Положенням про почесні відзнаки, яке затверджується рішенням Ради.

 

Стаття 6. Основні засади здійснення місцевого самоврядування в Чортківській міській територіальній громаді.

Чортківська міська територіальна громада здійснює місцеве     самоврядування на таких принципах:

 1. демократії участі — територіальна громада використовує форми безпосередньої громадської участі при прийнятті рішень;
 2. публічності – інформація про діяльність представницького органу місцевого самоврядування, виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування є відкритою, знаходиться у вільному доступі для територіальної громади, за винятком випадків прямо передбачених законом;
 3. зручності процедури — механізми, за допомогою яких жителі управляють громадою, є простими і доступними для використання кожним;
 4. пріоритету прав територіальної громади — діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється виключно в інтересах територіальної громади, будь-яка шкода, завдана посадовими чи службовими особами місцевого самоврядування територіальній громаді, підлягає відшкодуванню;
 5. максимальної ефективності – рішення, що розробляються чи приймаються, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень, враховувати інтереси всіх груп населення, на яких воно буде поширюватися;
 6. забезпечення економічного розвитку громади як базису для підвищення рівня стандартів життя територіальної громади та розвитку людського капіталу, створення сприятливих умов для розвитку промислово-виробничого сектора, підприємництва, надходження інвестицій в економіку територіальної громади;
 7. сталості – використання ресурсів територіальної громади не може шкодити прийдешнім поколінням;
 8. екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватись відсутність або мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;
 9. системності – кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями в просторі та часі (стратегічне планування);

10.збереження архітектурної спадщини, культурних надбань поряд із надбаннями сучасності, формування естетичного зовнішнього вигляду громади;

11.міжнаціональної єдності, мовної та міжконфесійної толерантності, взаємоповаги.

 

 

РОЗДІЛ ІІ

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 7. Права територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

 1. Права жителів на участь у вирішені питань місцевого значення, гарантовані Конституцією України та законами України, не можуть бути обмежені.
 2. Процедури та правила, передбачені цим Статутом та додатками до нього, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів територіальної громади.
 3. При вирішенні питань місцевого значення жителі мають право:

1) подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;

2) бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Раді, її виконавчих органах;

3) одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради,       міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством та іншими нормативно-правовими актами;

4) одержувати копії актів Ради, міського голови, виконавчих органів Ради       та їх посадових осіб у порядку, визначеному чинним законодавством України;

5) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових    осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та    організацій у порядку й у формах, встановлених законодавством України;

6) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації      населення;

7) брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм громадського бюджету;

8) бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних депутатських комісій, виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами Ради та її виконавчого комітету;

9) на виступ на пленарному засіданні Ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому Радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;

10) на особистий прийом депутатами Ради, Чортківським міським       головою, іншими посадовими особами Ради чи її виконавчих органів,       відповідно до встановленого графіку;

11) на ознайомлення з проектами актів Ради, її виконавчих органів та посадових осіб;

12) входити до складу наглядових рад, або інших контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є Рада у порядку та спосіб   визначений законом;

13) на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

14) брати участь у реалізації форм участі жителів в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом, а також іншими рішеннями Ради;

15) користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

 1. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками,  встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

 

Стаття 8. Обов’язки територіальної громади

 1. Жителі зобов’язані:
 • проявляти повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб,     сприяти забезпеченню рівності інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах     Чортківської міської територіальної громади;
 • утримуватися від будь-яких форм дискримінації;
 • шанобливо ставитися до традицій, звичаїв територіальної громади, її самобутності, історії та культури;
 • сприяти сталому розвитку територіальної громади;
 • шанобливо та ощадливо ставитися до майна, коштів, землі, природних ресурсів територіальної громади;
 • поважати символіку територіальної громади і використовувати її тільки за призначенням;
 • реалізовувати свої права, свободи та законні інтереси з повагою до прав жителів та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади, до інтересів держави та територіальної громади;
 • вчасно здійснювати платежі за житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, установами, засновниками яких є Рада;
 • вчасно сплачувати місцеві податки й збори в порядку і розмірах, встановлених Законом.

10) обов’язки жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають)        у межах територіальної громади.

 

Стаття 9. Гарантії прав територіальної громади

 1. Рада, її депутати, виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.
 2. Жителям гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання територіальної громади та її органів, у порядку і формах, визначених Конституцією та актами законодавства      України, цим Статутом та іншими рішеннями Ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чортківського міського голови.
 3. Захист та реалізація прав і свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції та законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності Ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 4. Рада, її виконавчі органи та посадові особи в своїй діяльності зобов’язані надавати пріоритетне значення служінню інтересам територіальної громади та забезпеченню усім її членам реальної можливості реалізувати їх права.
 5. Рішення та дії Ради, її виконавчих органів та посадових осібне можуть обмежувати чи порушувати встановлені Конституцією та законами України права і свободи людини та громадянина.
 6. Реалізація жителями своїх прав, свобод та законних інтересів не повинна призводити до порушення прав і свобод інших осіб, а також інтересів територіальної громади, суспільства чи держави у цілому.

 

РОЗДІЛ ІІІ

ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 10. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

 1. Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:
 • місцеві вибори;
 • місцевий референдум;
 • загальні збори громадян за місцем проживання;
 • місцеві ініціативи;
 • громадські слухання;
 • звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;
 • публічні консультації;
 • участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах та посадових особах місцевого самоврядування;
 • участь у роботі наглядових рад, або інших контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, засновниками яких є Рада;
 • участь жителів у розподілі коштів бюджету територіальної громади (громадський бюджет, бюджет місцевих проектів тощо);
 • участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;
 • інші форми участі, які не суперечать чинному законодавству  України.
 1. Можливість використання жителями певної форми участі у вирішенні питань місцевого значення визначається Конституцією та законами України.

 

Стаття 11. Місцеві вибори та місцевий референдум

Засади, організація і порядок проведення місцевих виборів та місцевого референдуму визначаються положеннями чинного законодавства України.

 

Стаття 12. Загальні збори громадян за місцем проживання

 1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Порядок ініціювання, організації, проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та порядок урахування результатів загальних зборів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання, що є невід’ємним додатком до цього Статуту.

 

Стаття 13. Місцеві ініціативи

 1. Місцева ініціатива – це форма участі жителів у вирішенні питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду Радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 2. Порядок ініціювання, організації збору підписів та внесення місцевої ініціативи на розгляд Ради визначається Положенням про місцеві ініціативи, що є невід’ємним додатком до цього Статуту.

 

Стаття 14. Громадські слухання

 1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами до відання місцевого самоврядування.
 3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.
 4. Порядок ініціювання, організації, проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про громадські слухання, що є невід’ємним додатком до цього Статуту.

 

Стаття 15. Звернення громадян та електронні петиції як особлива    форма колективного звернення громадян

 1. Порядок звернення громадян України до Ради, юридичних осіб  публічного права, засновником яких є Рада, їх посадових осіб визначається законом.
 2. Особи, які не є громадянами України і законно перебувають у межах територіальної громади, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
 3. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування територіальної громади, що здійснюється через офіційний вебсайт Ради або вебсайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, котре належить до компетенції Ради, її виконавчих органів  та посадових осіб.
 4. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до Ради та її виконавчих органів, строку збору підписів тощо визначаються Положенням про порядок розгляду електронної петиції, адресованої Раді, її виконавчим органам, що є невід’ємним додатком до цього Статуту.

 

Стаття 16.  Публічні консультації

 1. Рада, її виконавчі органи та посадові особи проводять публічні консультації з питань, що належать до їх компетенції.
 2. Порядок проведення публічних консультацій визначається Положенням, що є невід’ємним додатком до цього Статуту.

 

Стаття 17. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах та посадових особах місцевого самоврядування

 1. При Раді, її виконавчих органах та посадових особах місцевого самоврядування можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи, метою яких є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи Ради, її виконавчих органів та посадових осіб участь у розробленні проектів рішень з важливих питань місцевого значення.
 2. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів визначаються положеннями, затвердженими Радою, її виконавчими органами чи посадовими особами, при якому вони створюються.

Стаття 18. Участь жителів в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради

 1. Жителі Чортківської міської територіальної громади мають право брати участь в роботі наглядових рад, або інших контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради на умовах, визначених відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України, з метою забезпечення прозорості й ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих осіб.
 2. Порядок участі у відповідних наглядових радах, або інших контрольно-наглядових органах визначається нормами відповідного чинного законодавства України.

 

Стаття 19. Участь жителів у розподілі коштів бюджету територіальної громади

 1. Участь у розподілі коштів бюджету територіальної громади – це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів бюджету територіальної громади через різні форми, а також через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них. Це спосіб визначення напрямів використання видаткової частини бюджету територіальної громади за допомогою прямого волевиявлення жителів.
 2. Форми та порядок безпосередньої участі територіальної громади у розподілі коштів бюджету територіальної громади визначаються Радою, а результати такої участі обов’язково враховуються Радою при плануванні бюджету територіальної громади на відповідний рік.
 3. Громадський бюджет територіальної громади (далі – громадський бюджет) – це частина бюджету розвитку бюджету територіальної громади, за рахунок якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо жителями заходів, виконання робіт та надання послуг відповідно до оформлених в установленому порядку проектів, що стали переможцями конкурсного відбору.
 4. Кошти громадського бюджету спрямовуються на реалізацію проектів розвитку територіальної громади, які надійшли до Ради від жителів територіальної громади.
 5. Порядок проведення конкурсного відбору проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, визначається Положенням про громадський бюджет Чортківської територіальної громади, що затверджується Радою.

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 20.Органи самоорганізації населення

 1. З метою створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, задоволення їхніх соціальних, культурних, побутових та інших потреб шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, а також участі жителів у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території громади та інших місцевих програм, у Чортківській міській територіальній громаді можуть створюватися органи самоорганізації населення.
 2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, житлових комплексів, комітети села (сіл) інші комітети.
 3. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою жителів на підставі рішення Ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до Ради звертаються збори (конференція) жителів за місцем проживання.
 4. Брати участь у зборах (конференціях) жителів за місцем проживання з питань створення (в тому числі ініціювання створення) або діяльності органу самоорганізації населення, обирати та бути обраними до його складу можуть усі жителі, які на законних підставах проживають на відповідній частині    території громади, досягли на день проведення загальних зборів (конференції) вісімнадцятирічного віку та не визнані судом недієздатними.
 5. Фінансовою основою діяльності органів самоорганізації населення є кошти бюджету територіальної громади, які передані їм Радою для здійснення власних та делегованих нею повноважень, а також власні кошти, які формуються за рахунок добровільних внесків фізичних та юридичних осіб та інших надходжень, не заборонених законодавством України.
 6. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому Радою в оперативне управління, а також власне майно органу самоорганізації населення, набуте ним у законний спосіб.
 7. Рада, її виконавчі органи та посадові особи сприяють утворенню органів самоорганізації населення, здійсненню ними власних і делегованих повноважень, координують їх діяльність.

 

Стаття 21.Територія діяльності органів самоорганізації населення

 1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

Територія діяльності органу самоорганізації населення визначається рішенням Ради про надання дозволу на його створення, виходячи із рішення загальних зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення:

а) комітету села (сіл) – в межах території села (сіл);

б) комітету мікрорайону – в межах території окремого мікрорайону;

в) комітет житлового комплексу – в межах території окремого          житлового комплексу;

г) вуличного, квартального та іншого комітету, створеного за територіальною ознакою – в межах території кварталу, кількох, однієї або  частини вулиці з прилеглими провулками;

ґ) будинкового комітету – в межах житлового будинку (кількох будинків) або гуртожитку (кількох гуртожитків).

 1. Межі території діяльності ОСН визначаються таким чином, щоби вони не перетиналися з межами території діяльності іншого ОСН того самого територіального рівня.
 2. Органи самоорганізації населення різних територіальних рівнів, що діють на одній території, можуть укладати між собою двосторонні або багатосторонні договори щодо узгодження своїх дій при реалізації своїх повноважень.

 

Стаття 22.Повноваження органів самоорганізації населення

 1. Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», Рада наділяє орган самоорганізації населення його власними повноваженнями, а також може за згодою загальних зборів (конференції) жителів відповідної території делегувати йому частину своїх повноважень з одночасною передачею йому фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією цих повноважень та використанням фінансів і майна.
 2. Перелік власних повноважень, які можуть надаватись органу самоорганізації населення в межах території його діяльності під час його утворення, визначається законом.

Рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

 1. Рада, одночасно з передачею фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень та за згодою загальних зборів (конференції) жителів відповідної території, може делегувати органам самоорганізації населення такі свої повноваження:

а) укладення договорів на виконання робіт по ремонту будинків (гуртожитків) та благоустрою території згідно з планом соціально-     економічного та культурного розвитку територіальної громади та використання фінансових ресурсів, виділених Радою для виконання цих повноважень;

б) організація культурних, спортивних, навчальних та масових заходів       для населення відповідно до планів роботи з населенням на відповідній     території, витрати на які передбачені у місцевому бюджеті;

в) надання допомоги громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям загиблих воїнів та військовослужбовці в, малозабезпеченим, безробітним та багатодітним сім’ям, а також самотнім жителям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, за місцем їх проживання за рахунок отримання та розподілу коштів, передбачених на такі цілі у місцевому бюджеті;

г) складання адміністративних протоколів про правопорушення у сфері благоустрою на території діяльності органу самоорганізації населення;

ґ) оперативне управління підприємствами, окремими об’єктами житлового фонду, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, які знаходяться на території діяльності відповідного органу самоорганізації населення і задовольняють колективні потреби її жителів;

е) інші повноваження, передбачені законодавством, крім тих, що віднесені до виключних повноважень Ради.

 1. Делегування повноважень Ради органам самоорганізації населення здійснюється на підставі договорів.
 2. Орган самоорганізації населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому Радою, у випадках та у порядку, визначених законодавством та договором, на підставі якого повноваження були делеговані.

 

Стаття 23. Строк повноважень органу самоорганізації населення та його персонального складу

 1. Орган самоорганізації населення створюється на необмежений строк. Рішення Ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення не припиняється із завершенням терміну повноважень цієї ради.
 2. Персональний склад органу самоорганізації населення обирається на строк, визначений Положенням про орган самоорганізації населення, але не більше ніж на строк повноважень місцевих рад. Строк повноважень персонального складу органу самоорганізації населення обчислюється з дня його обрання.

 

Стаття 24. Прозорість діяльності та підзвітність органу    самоорганізації населення

 1. Орган самоорганізації населення здійснює свою діяльність відкрито, інформує жителів про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.
 2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів, які проживають на території діяльності органу самоорганізації населення.
 3. Жителі території, на якій здійснює діяльність орган самоорганізації населення, мають право ознайомлюватися з його рішеннями та отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.
 4. У частині виконання власних і делегованих повноважень, використання переданих радою коштів і майна орган самоорганізації населення підзвітний та підконтрольний Раді.

 

Стаття 25. Порядок утворення і діяльності органів самоорганізації населення та делегування їм повноважень

 1. Порядок утворення, діяльності та припинення діяльності органів самоорганізації населення, а також порядок делегування їм повноважень Ради визначається Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими законами та нормативно-правовими актами, а також рішеннями Ради.

 

РОЗДІЛ V

УЧАСТЬ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

 

Стаття 26. Права дітей та молоді на участь у місцевому        самоврядуванні

 1. Чортківська міська рада та її посадові особи створюють механізми та гарантії залучення дітей та молоді (далі – молоді) до суспільного життя територіальної громади, а також участі у місцевому самоврядуванні та процесі вироблення рішень.
 2. Участь молоді у вирішенні питань місцевого значення забезпечується шляхом залучення та розгляду їхньої позиції під час прийняття рішень, що їх стосуються.
 3. Залучення молоді до місцевого самоврядування та процесу вироблення рішень здійснюється через такі механізми, як молодіжні ради, студентське та учнівське самоврядування, участь школярів у розподілі коштів бюджету територіальної громади, молодіжні центри, проведення консультацій, залучення до реалізації проектів, спрямованих на розвиток територіальної громади, але не обмежуючись ними.
 4. З урахуванням основних засад та принципів з охорони дитинства та вимог щодо недискримінації, Рада створює належні умови та забезпечує будь-якій дитині, яка досягла такого віку і рівня розвитку, що може висловити свою думку та погляди, право самостійно або у групі дітей вільно виражати їх з усіх питань, віднесених до компетенції місцевого самоврядування в Чортківській міській територіальній громаді.
 5. Ініціювати та брати участь в таких формах безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, як: місцеві ініціативи, громадські слухання, публічні консультації, електронні петиції мають право особи з 14 років, з урахуванням приписів Конституції та законів України.
 6. Молодь має бути поінформована органом місцевого самоврядування про результати розгляду порушеного ними питання або наданих пропозицій та отримати роз’яснення щодо можливості їх врахування.
 7. Основними завданнями Ради в реалізації права молоді на участь у місцевому самоврядуванні є:

1) створення умов для залучення молоді до громадського, політичного, соціально-економічного, культурного життя територіальної громади, популяризація ролі та важливості участі молоді у процесі ухвалення рішень;

2) підтримка молоді в реалізації її соціально-економічного потенціалу, у    тому числі для вирішення житлових питань, питань професійного розвитку, працевлаштування, задоволення освітніх, медичних, культурних та інших    потреб;

3) формування громадянської, національної та культурної ідентичності української молоді;

4) сприяння інституційному розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єднань, молодіжних центрів, посилення їхньої ролі у процесі соціалізації молоді;

5) розвиток молодіжної інфраструктури.

 

Стаття 27. Гарантії та механізми участі молоді у місцевому самоврядуванні

 1. Участь молоді у місцевому самоврядуванні забезпечується шляхом врахування позиції молоді під час прийняття рішень, що їх стосується. А також залучення молоді до реалізації рішень, що їх стосується.
 2. Механізми та інструменти участі молоді у місцевому самоврядуванні:

1) інформування про рішення та дії Ради, її органів та посадових осіб, що стосуються молоді, шляхом оприлюднення відповідної інформації на     офіційному вебсайті Ради, через засоби масової інформації, соціальні мережі та    за допомогою інших доступних засобів та методів комунікації;

2) проведення консультацій, у тому числі електронних, іншими заінтересованими сторонами, проведення опитувань молоді тощо;

3) налагодження діалогу з молоддю шляхом підтримки молодіжних    ініціатив, утворення молодіжних рад, призначення радників з питань молоді, проведення громадських слухань, публічних обговорень, створення робочих     груп із залученням суб’єктів молодіжної роботи;

4) забезпечення представництва молоді у складі консультативно-дорадчих органів, що утворюються Чортківською міською радою.

 

Стаття 28. Молодіжна рада

 1. Молодіжна рада – це молодіжний консультативно-дорадчий орган, що утворюється при Чортківській міській раді з метою залучення молоді до місцевого самоврядування.
 2. Чортківська міська рада затверджує положення про молодіжну раду та здійснює організаційно-методичне забезпечення її діяльності.
 3. Молодіжна рада:

1) сприяє реалізації права молоді на участь у місцевому самоврядуванні;

2) вносить пропозиції щодо організації консультацій з молоддю;

3) надає пропозиції, висновки, рекомендації щодо питань, що стосуються молоді та є обов’язковими для розгляду Чортківською міською радою;

4) розробляє спільно з молодіжними, дитячими громадськими     об’єднаннями та іншими суб’єктами, що здійснюють молодіжну роботу пропозиції щодо пріоритетів розвитку молодіжної сфери;

5) здійснює моніторинг і оцінку ефективності розвитку молодіжної сфери;

6) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових                             актів, спрямованих на розвиток молодіжної сфери;

7) вивчає стан виконання законів України, інших нормативно-правових  актів, що стосуються молоді;

8) виконує інші завдання, визначені положенням про молодіжну раду.

 1. Молодіжна рада діє на засадах добровільності, відкритості, прозорості та звітує перед громадськістю про свою діяльність не менше одного разу на рік.
 2. Міський голова може призначати радника з питань молоді на громадських чи інших засадах.

 

Стаття 29. Повноваження Чортківської міської ради у галузі розвитку молодіжної сфери

 1. Чортківська міська рада у межах своїх повноважень:

1) розробляє та реалізує програму розвитку молодіжної сфери з    урахуванням положень Національної молодіжної стратегії, місцевих потреб і запитів молоді, здійснюють оцінку ефективності їх реалізації;

2) передбачає у програмі розвитку молодіжної сфери підготовку та підвищення кваліфікації молодіжних працівників;

3) забезпечує формування, оптимізацію та розвиток молодіжної інфраструктури;

4) сприяє створенню та діяльності молодіжних центрів, забезпечує    діяльність молодіжних центрів комунальної форми власності, інших установ,     що забезпечують соціальний захист, самореалізацію та розвиток потенціалу молоді;

5) надає всебічну підтримку установам та організаціям, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації молодіжних працівників, членів молодіжних та дитячих громадських об’єднань;

6) сприяє діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи, у тому числі шляхом їх залучення до реалізації програм, надання грантів на конкурсних засадах, у порядку, визначеному законодавством;

7) сприяє створенню молодіжних рад, інших консультативно-дорадчих та робочих органів для забезпечення участі молоді у розвитку молодіжно сфери, вирішення інших питань, що стосуються молоді;

8) розробляє місцеві фінансово-кредитні механізми забезпечення економічної доступності житла для молодих сімей та молодих осіб;

9) встановлює премії, стипендії, інші заохочувальні відзнаки за особливі досягнення молоді в різних сферах;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Стаття 30. Молодіжні центри

 1. На території Чортківської міської територіальної громади Радою створюються молодіжні центри. Вони є опорними, утворюються та діють з метою забезпечення рівного доступу молоді до послуг, що надаються молодіжними центрами, раціонального та ефективного використання ресурсів, впорядкування та розвитку мережі місцевих молодіжних центрів, загальної координації їхньої діяльності, розвитку та підтримки молодіжних ініціатив.

Молодіжні центри комунальної форми власності можуть утворюватися та діяти на базі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту.

Молодіжні центри сприяють соціальному та індивідуальному розвитку    дітей та молоді на засадах залучення до прийняття рішень та інтеграції в життя громади, забезпечують розвиток громадянської та неформальної освіти, запроваджують інші форми змістовного дозвілля дітей та молоді, здійснюють методичне та інформаційне забезпечення діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи.

 

Стаття 31. Особливості підтримки обдарованої молоді1.

 1. Обдарованій молоді Рада надає всебічну підтримку з метою реалізації соціально значущих проектів у соціальній та гуманітарній сферах у порядку, визначеному законодавством.
 2. Рада може встановлювати спеціальні стипендії та гранти для молоді, у тому числі виділяє кошти на стажування у провідних вітчизняних та іноземних наукових установах, за умови подальшої роботи таких молодих осіб в територіальній громаді протягом визначеного строку.
 3. Рада сприяє проведенню регіональних та місцевих конкурсів, виставок, фестивалів, концертів, наукових конференції тощо для виявлення, підтримки і поширення творчих досягнень молоді.

 

 

РОЗДІЛ VI

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

 З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

 

Стаття 32. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами  громадянського суспільства

 1. Взаємовідносини Чортківської міської ради та її посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:

1) сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, їх максимального залучення до участі у вирішенні питань місцевого значення;

2) неупередженої та однакової підтримки законної діяльності усіх     інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах територіальної громади;

3) залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки проекту бюджету територіальної громади, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, засновниками яких є Рада;

4) забезпечення доступу будь-яких осіб, що на законних підставах перебувають у межах територіальної громади, до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;

5) стимулювання волонтерської діяльності.

 1. Порядок взаємовідносин Чортківської міської ради із політичними партіями, органами виконавчої влади та іншими суб’єктами владних повноважень не є предметом регулювання цього Статуту та визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

РОЗДІЛ VII

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Стаття 33. Засади громадського контролю за діяльністю Ради, її виконавчих органів та посадових осіб

 1. Здійснення громадського контролю за діяльністю Ради, її виконавчих органів та посадових осіб ґрунтується на Конституції України та інших нормативно-правових актах чинного законодавства України, Європейській хартії місцевого самоврядування, цьому Статуті та рішень Ради, її виконавчих органів, розпоряджень Чортківського міського голови.
 2. Громадський контроль за Радою, її виконавчими органами та посадовими особами здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів, її інтересів.
 3. Громадський контроль за діяльністю Ради, її виконавчих органів та посадових осіб здійснюється на основі таких принципів:

1) відкритості та прозорості;

2) пріоритетності прав людини та громадянина;

3) законності;

4) добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського    контролю;

5) неупередженості, об’єктивності та достовірності;

6) сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;

7) сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;

8) професійності та компетентності учасників громадського контролю;

9) взаємодії жителів Чортківської міської територіальної громади та        Радою, її виконавчими органами та посадовими особами.

 

Стаття 34. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю Ради, її виконавчих органів та посадових осіб

 1. Громадський контроль за діяльністю Ради, її виконавчих органів та посадових осіб здійснюється шляхом:

1) забезпечення Радою, її виконавчими органами та посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації у обсягах, передбачених положеннями чинного законодавства України;

2) звітування міського голови, депутатів Ради, старост про їх роботу згідно    з вимогами чинного законодавства України;

3) участі жителів у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при Раді, її виконавчих органах та посадових особах місцевого самоврядування;

4) подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України   та/або осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території,   із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності Ради, її виконавчих органів та посадових осіб, заяв або клопотань щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних й особистих прав і законних інтересів та  скарг про їх порушення;

5) громадської експертизи діяльності Ради, її виконавчих органів та посадових осіб;

6) використання інших форм, передбачених чинним законодавством  України.

 

Стаття 35. Громадська експертиза

1.Громадська експертиза діяльності Ради, її виконавчих органів та    посадових осіб є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх урахування цими органами/посадовими особами у своїй роботі.

 1. Громадська експертиза діяльності Ради, її виконавчих органів та посадових осіб здійснюється відповідно до «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Ради, її виконавчих органів та посадових осіб», що визначається Положенням, та є невід’ємним додатком до цього   Статуту.

 

РОЗДІЛ VІII

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 36. Організація життя Чортківської міської територіальної громади на засадах сталого розвитку

 1. Організація життя територіальної громади здійснюється Радою на засадах сталого розвитку відповідно до цього Статуту та законодавства України.
 2. Реалізація засад сталого розвитку територіальної громади здійснюється Радою шляхом прийняття і виконання визначених цим Статутом та законодавством стратегічних документів з розвитку територіальної громади, контролем виконання цих документів і встановлених ними цілей.
 3. Діяльність щодо реалізації засад сталого розвитку спрямовується на реалізацію таких завдань:

1) збереження і відтворення навколишнього природного середовища, зведення до мінімуму антропогенного впливу на нього, підвищення рівня адаптації до кліматичних змін, захист, збереження, відновлення та формування екосистем, водних ресурсів, водно-болотних угідь, природних оселищ та біорозмаїття;

2) своєчасне оповіщення про надзвичайні ситуації, вжиття заходів для зниження та регулювання ризиків природних та техногенних лих, систематичне технічне обслуговування та оновлення інфраструктури;

3) збереження і розвиток культурної і природної спадщини з залученням приватного сектору;

4) раціональне використання, відтворення та примноження місцевих матеріальних ресурсів, стале місцеве економічне зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукції;

5) енергоефективність, використання відновлювальних джерел енергії;

6) згуртування жителів, ухвалення рішень з їхнім максимальним     залученням і підтримкою;

7) сприяння доступності житла для жителів будь-яких статків,      забезпечення права на тимчасовий притулок і доступ до соціального захисту вразливим групам жителів, забезпечення інклюзії в громадських просторах та наданні публічних послуг,

8) забезпечення безбар’єрності та сталої мобільності з пріоритезацією  засобів пересування за наведеним порядком: пішохідний рух, рух не      механічним та легким персональним транспортом, рух громадським  транспортом, рух механічним транспортним засобом;

9) створення, озеленення та належне утримання відкритих, доступних, екологічно чистих, обладнаних громадських просторів;

10) забезпечення громадської безпеки та правопорядку в усіх сферах життя територіальної громади, безперешкодного доступу до громадських будівель, споруд, громадських просторів, природних об’єктів та територій, лісів та       водних об’єктів;

11) доступність публічних послуг для жителів (комунальні послуги, транспорт, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, адміністративні    послуги).

 

Стаття 37. Стратегічні документи з розвитку Чортківської міської територіальної громади

 1. Стратегічні документи з розвитку територіальної громади є системою взаємопов’язаних документів, яка включає:

1) Програму місцевого соціально-економічного та культурного розвитку Чортківської міської територіальної громади.

2) Стратегічний план розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки.

3) План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Чортків до

2030 р.

4)Генеральний план м. Чортків Тернопільської області.

5) Історико-архітектурний опорний план м. Чортків Тернопільської області.

 1. Затверджені стратегічні документи, строки яких виходять за межі терміну повноважень Ради відповідного скликання, зберігають чинність до закінчення їх строків та є обов’язковими до виконання для Ради всіх наступних скликань.
 2. Стратегічні документи з розвитку територіальної громади розробляються за рахунок коштів бюджету територіальної громади, а також донорів та затверджуються Радою.
 3. Розробка стратегічних документів з розвитку територіальної громади відбувається із залученням громадськості у формах, визначених Законом та Статутом починаючи з етапу формування завдання на розробку цих документів або змін до них.
 4. Проекти стратегічних документів з розвитку територіальної громади розміщуються на вебсайті Ради і проходять громадські слухання, результати яких публікуються на вебсайті Ради і враховуються при доопрацюванні цих проектів.

 

Стаття 38. Стратегічний план розвитку Чортківської міської територіальної громади

 1. Стратегічний план розвитку Чортківської міської територіальної громади (далі – Стратегія) є комплексним стратегічним довгостроковим  документом, який визначає напрямки розвитку територіальної громади, збалансованої реалізації її екологічного, економічного і соціального потенціалу.
 2. Стратегія включає заходи із покращення рівня розвитку всіх сфер життєдіяльності в територіальній громаді, підвищення рівня комфортних умов проживання, якісних освітніх, культурних, медичних послуг та відпочинку, надання соціальних та адміністративних послуг, розвитку транспортної інфраструктури, підвищення рівня самоорганізації жителів, сприяння розвитку середнього та малого підприємництва, сприяння залученню інвестицій, розвитку зв’язків між наукою та бізнесом та інші. План дій до Стратегії        включає перелік заходів з розвитку різних сфер діяльності на короткостроковий період.
 3. Заходи плану дій до Стратегії відображаються у програмах соціально-економічного розвитку та бюджеті на відповідні роки.
 4. По секторальних напрямках Стратегія визначає концептуальні моделі організації надання публічних послуг відповідної сфери та довгострокові плани розбудови таких моделей.
 5. Стратегія розробляється на термін не менший, ніж на п’ять років. Для секторальних напрямків в Стратегії та документах, розроблених на її виконання визначаються річні, трирічні та десятирічні цілі.

 

Стаття 39. Реалізація завдань стратегічних документів з розвитку територіальної громади

 1. Система заходів Ради щодо реалізації завдань стратегічних документів з розвитку територіальної громади визначається в програмі соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади.
 2. Планувальні рішення завдань, що вказані в стратегічних документах з розвитку громади, визначаються в містобудівній документації.
 3. Проекти містобудівної документації територіальної громади (комплексний план просторового розвитку громади, генеральний план, план зонування, детальний план території) підлягають обговоренню з жителями на громадських слуханням.
 4. Програма соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади формується на основі та відповідно до рішень, визначених в стратегічних документах з розвитку територіальної громади та містобудівній документації. Визначені в Стратегії сталого розвитку територіальної громади довгострокові плани розвитку за секторальними напрямками є основою для формування відповідних частин програми      соціально-економічного і культурного розвитку громади.

 

Стаття 40. Порядок розподілу бюджету Чортківської міської територіальної громади

Чортківська міська рада під час розподілу бюджету територіальної громади дотримується принципів справедливості, рівномірності та неупередженості в поділі бюджетних коштів на загальносуспільні потреби Чортківської міської територіальної громади та враховує необхідність забезпечення потреб всіх жителів та гідних умов їх проживання.

Стаття 41. Охорона довкілля

 1. Діяльність органів та посадових осіб Чортківської міської ради з охорони довкілля і вирішення екологічних проблем територіальної громади спрямовується на захист навколишнього природного середовища через підготовку і реалізацію місцевих екологічних програм з метою забезпечення сприятливих екологічних умов для проживання, праці та відпочинку людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього середовища.
 2. Рада затверджує місцеві екологічні програми з метою покращення екологічного стану території Чортківської міської територіальної громади, включає екологічні розділи до документів з планування її розвитку, вирішує питання виділення бюджетного фінансування на охорону довкілля.
 3. Рада забезпечує реалізацію екологічної політики України та екологічних прав жителів у межах Чортківської міської територіальної громади, а також здійснює інформування жителів про стан навколишнього природного середовища.
 4. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів Чортківської міської територіальної громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради міський голова, виконавчий комітет ради або жителі у порядку місцевої ініціативи.
 5. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, затверджених Радою, які передбачають:

 1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність  забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико- культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України

Стаття 42. Загальні засади планування громадських просторів в Чортківській територіальній громаді та участь жителів в цьому процесі.

 1. Громадські простори в Чортківській міській територіальній громаді створюються з метою забезпечення жителів можливостями для відпочинку, реалізації комунікативного потенціалу, задоволення соціальних та суспільних потреб, сталого та гармонійного розвитку територій.

Громадський простір – це територія в межах населеного пункту, яка є відкритою та доступною для всіх її користувачів, може включати територію зелених насаджень загального користування, виділена відповідно до містобудівної документації та спеціально призначена для використання необмеженим колом осіб з метою спілкування, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів.

 1. Громадськими просторами можуть вважатися:

1) пішохідні зони, парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки      культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва,    історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери, спортивні та дитячі майданчики;

2)  майдани, площі;

3) громадські споруди та комплекси, які знаходяться у комунальній власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою спілкування, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів;

4)  пляжі.

 1. Громадський простір створюється за такими принципами:

1)   забезпечення доступного, безпечного, чистого, естетичного, багатофункціонального та комфортного громадського простору;

2)   врахування потреб різних соціальних груп населення та заінтересованих осіб;

3) доступність, рівність та інклюзивний підхід у праві використання для      всіх верств населення;

4)  пріоритетність пішохідного руху;

5) забезпечення інфраструктури для задоволення базових потреб    (громадські вбиральні, питна вода тощо) за можливістю;

6) результатом створення громадського простору має бути забезпечення реалізації його комунікативної, соціальної, суспільної та інших пов’язаних функцій;

7) залучення заінтересованих осіб до процесу планування громадського простору на етапі підготовки завдань на проєктування, конкурсу або затвердження обсягів робіт при капітальному ремонті громадського простору, шляхом участі в публічних консультаціях;

8) передбачення можливості розміщення та ведення підприємницької діяльності у визначених проєктом місцях із відповідною інфраструктурою;

9) передбачити можливість ознакування простору та розмежування від приватних територій (прибудинкові території, двори тощо) в місті;

10)  забезпечення прозорої, відкритої, публічної та підзвітної роботи під      час планування, ремонту, будівництва та обслуговування громадського     простору, зокрема, публікація всіх пов’язаних документів на офіційному    вебсайті міської ради.

 1. Жителі мають право брати участь у плануванні громадських просторів через участь у публічних консультаціях організованих Чортківською міською радою та наданні пропозицій чи зауважень під час підготовки завдань на проєктування, конкурс або затвердження обсягів робіт при капітальному ремонті громадського простору. Порядок участі жителів у плануванні громадських просторів можуть визначатися окремим Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

 

Стаття 43. Застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади

 1. Під час розроблення документів з планування розвитку територіальної громади, проекту міського бюджету на наступний рік, проектів актів посадових осіб та органів місцевого самоврядування можуть проводитися їх гендерно-правова експертиза.
 2. Гендерно-правова експертиза передбачає аналіз проектів актів Ради та її виконавчих органів, посадових осіб на відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

Стаття 44. Розвиток науки й освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва

 1. Рада та її виконавчі органи забезпечує розвиток соціально- гуманітарної сфери життєдіяльності територіальної громади (науки й освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва тощо).
 2. Основні напрями і пріоритети соціально-гуманітарного розвитку територіальної громади визначаються Радою при розробці рішень з планування розвитку територіальної громади.

 

РОЗДІЛ ІХ

ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 

Стаття 45. Загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів Ради перед територіальною громадою

 1. Звітування Ради та її посадових осіб здійснюється з метою забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також інформування населення про вирішення питань місцевого значення.
 2. Про свою роботу перед територіальною громадою звітують:

1) міський голова;

2) депутати Ради – перед виборцями відповідного виборчого округу;

3) староста – перед жителями населених пунктів відповідного старостинського округу.

 1. Про місце, час і спосіб організації звітування перед територіальною громадою міський голова, староста або депутат Ради повідомляє не пізніше ніж за сім днів до дня звітування через місцеві засоби масової інформації.
 2. Відкрита зустріч з територіальною громадою організовується та здійснюється у спосіб, який дозволяє жителям поставити запитання, висловити зауваження та подати пропозиції.
 3. Звітування перед Радою відбувається на її пленарних засіданнях.
 4. Письмові звіти, надані особами, переліченими у частини 2 цієї статті, оприлюднюються на офіційному сайті Ради. Автор звіту має забезпечити його своєчасне подання уповноваженій особі для попереднього оприлюднення.

 

Стаття 46. Звітування міського голови

 1. Міський голова звітує перед територіальною громадою на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік до 1 березня року, що слідує за звітним.
 2. Звіт міського голови перед територіальною громадою включає, крім інформації про його діяльність, відомості про:

1) реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку    територіальної громади;

2) виконання бюджету територіальної громади;

3) план роботи на наступний звітний період;

4) результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;

5) інші питання місцевого значення.

 1. Міський голова звітує про роботу виконавчих органів Ради на пленарному засіданні Ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу Ради в будь-який визначений ними термін.
 2. За результатами звітування міського голови Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку діяльності міського голови за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень міського голови тощо.

Стаття 47. Звітування депутатів Ради

 1. Депутати Ради не менше одного разу на рік до 1 квітня року, що слідує за звітним звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, у тому числі про:

1) діяльність у Раді та її органах, зокрема, але не виключно, – про   присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій Ради;

2) роботу у виборчому окрузі;

3) прийняті Радою та її органами рішення, хід їх виконання;

4) особисту участь в обговоренні, прийнятті та організації виконання     рішень Ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

 1. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців.

 

Стаття 48. Звітування старости

 1. Староста звітує перед жителями населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу, на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік до 1 квітня року, що слідує за звітним.
 2. Звіт старости перед жителями населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу, включає в себе, крім інформації про його діяльність, відомості про:

1) реалізацію документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу;

2) виконання бюджету територіальної громади в частині, що стосується відповідного старостинського округу;

3) план роботи на наступний звітний період;

4) результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;

5) інші питання місцевого значення.

 1. Звіт старости перед Радою включає доповідь про його роботу за звітний період, інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного старостинського округу, реалізацію затверджених Радою документів з планування розвитку територіальної громади  в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу, відповіді на запитання депутатів Ради.
 2. Більш чіткий порядок звітування старости визначається в положенні про старосту.

 

РОЗДІЛ Х

ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 49. Загальні засади

 1. Уся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування є відкритою, крім випадків, передбачених нормами чинного законодавства України.
 2. Право на доступ до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування надавати за запитами та оприлюднювати її, забезпечувати безперешкодний доступ до засідань Ради, її виконавчого комітету, депутатських комісій ради, крім випадків, передбачених нормами чинного законодавства України.
 3. Обмеження доступу до публічної інформації, у тому числі до засідань колегіальних органів, здійснюється тільки в порядку передбаченому частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” та іншими нормативними актами.

 

Стаття 50. Відкритість та прозорість у діяльності колегіальних     органів Чортківської міської ради

 1. Чортківська міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій  Ради.

Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством, а також права своєчасно отримати інформацію про час, дату, місце, порядок денний і проекти рішень, що розглядатимуться на засіданні.

Під час проведення пленарних засідань Ради забезпечується їх відеотрансляція у режимі реального часу в мережі Інтернет.

Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ     до публічної інформації». Відповідальність за оприлюднення протоколів сесії несе секретар Ради.

 1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

Засідання постійної комісії проводиться згідно з затвердженим графіком проведення сесій Ради і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Інформація про час, дату засідання    комісії розміщується на офіційному вебсайтіРади. Відповідальність за своєчасність оприлюднення такої інформації несуть відповідальні особи за розроблення проектів рішень.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії     приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови комісії або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими, зберігаються безстроково, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті Ради і надаються на запит відповідно        до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Засідання постійної комісії є відкритим і кожний може бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

 1. Виконавчим органом Чортківської міської ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень Ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в  разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції –     заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в      міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо      в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито з забезпеченням права кожного бути присутнім на ньому, крім  випадків, передбачених законом. Під час проведення засідань виконавчого комітету забезпечується  відеотрансляція у режимі реального часу в мережі Інтернет.

Протоколи засідань виконавчого комітету є відкритими,       оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради і надаються на запит відповідно  до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Оприлюднення цієї інформації забезпечується уповноваженою особою, яка їх підписує.

Стаття 51. Офіційний вебсайт Ради

 1. З метою застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління територіальною громадою, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у громаді та за його межами в об’єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя громади, зміцнення міжнародних зв’язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, Рада створює і підтримує офіційний вебсайт Ради.
 2. Листування посадових та службових осіб в процесі виконання своїх повноважень з використанням електронної пошти здійснюється тільки з поштових скриньок органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що знаходяться на офіційних доменних адресах.

Стаття 52. Інформація, що розміщується на офіційному вебсайті Ради

 1. На офіційному вебсайті Ради в мережі Інтернет обов’язково оприлюднюється:
 • інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання     тощо) органів і посадових осіб місцевого самоврядування, інформація про нормативно-правові засади діяльності;
 • нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування із зазначенням дати їх прийняття, оприлюднення.
 • оприлюднення проектів на офіційному вебсайті не позбавляє обов’язку виносити їх на  публічні консультації у випадку, коли проведення консультацій є обов’язковим відповідно до вимог цього Статуту;
 • інформація про міського голову, його заступників, секретаря Ради, депутатів Ради, старост, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів;
 • інформація про систему обліку, види інформації, якою володіють органи та посадові особи місцевого самоврядування;
 • інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких жителі можуть представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, контролювати їх діяльність;
 • звіти міського голови, його заступників, виконавчих органів Ради, депутатських комісій, депутатів Ради, старост, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, рішення органів та посадових осіб;

 

 • дати, місце і перелік питань засідань Ради, її виконавчого комітету, графік проведення та порядок денний засідань комісій та інших рад, що створюються з метою забезпечення виконання посадовими особами та органами місцевого самоврядування своїх повноважень;
 • протоколи пленарних засідань Ради та її виконавчого комітету, результати голосування під час прийняття ними рішень, протоколи засідань постійних і тимчасових депутатських комісій;
 • довідник комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
 • звіт про використання бюджетних коштів, виконання бюджету;
 • переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо  надання адміністративної послуги (знаходиться в розділі ЦНАП);
 • розклад роботи та графік прийому громадян;
 • генеральний план та детальні плани територій;
 • перелік об’єктів комунальної власності;
 • перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (включно з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
 • інформація про землі запасу та майнові об’єкти (приміщення) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
 • перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення;
 • перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
 • інша інформація, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом, Статутом чи рішеннями органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Стаття 53. Загальні вимоги до функціонування офіційного вебсайту Ради

 1. Інформація на офіційному вебсайті Ради в мережі Інтернет розміщується українською мовою, а також може бути доступна іноземними мовами.
 2. Функціонування офіційного вебсайту Ради передбачає технічну можливість користувачам мережі Інтернет у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати інформацію, що на ньому є, брати участь у інтерактивних опитуваннях, робити коментарі, ініціювати електронні петиції або ставити під ними підпис, надсилати електронні листи, подавати електронні звернення (пропозиції, заяви, скарги) тощо.

 

РОЗДІЛ ХІ

СТАРОСТА

 

Стаття 54. Староста

 1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови, порядок призначення старости визначається законодавством України.
 2. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із  спорту) або підприємницькою діяльністю.
 3. Порядок організації роботи старости визначається законодавством України, а також Положенням про старосту прийнятим Радою.

 

РОЗДІЛ ХІІ

СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 55. Служба в органах місцевого самоврядування.

 1. Служба в органах місцевого самоврядування – професійна діяльність осіб, які займають посади в органах місцевого самоврядування.

Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на платній основі і реалізується в інтересах територіальної громади.

 1. Основною формою заміщення посад в органах місцевого самоврядування є конкурс. Конкурс проводиться у порядку, встановленому розпорядженням Чортківського міського голови та діючого законодавства.

 

             Стаття 56. Планування кар’єри посадової особи.

 1. В органах місцевого самоврядування здійснюється планування кар’єри осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування територіальної громади.
 2. Планування кар’єри посадових осіб Ради може включати направлення на навчання у вищі навчальні заклади відповідно до компетенції, підвищення кваліфікації посадової особи, стажування посадової особи в органах місцевого самоврядування, ротацію посадової особи в межах одного управлінського рівня тощо.
 3. Підвищення кваліфікації посадових осіб здійснюється у формах, передбачених законодавством України.

 

РОЗДІЛ ХІІІ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього здійснюється Радою.
 2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право подавати на розгляд Ради міський голова, депутати Ради, виконавчий комітет Ради, старости та жителі в порядку внесення місцевої ініціативи.
 3. Статут підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
 4. Рішення про затвердження цього Статуту, текст Статуту та його додатки, а також рішення про внесення змін до статуту оприлюднюються у порядку встановленому чинним законодавством України. Статут та зміни чи доповнення до нього вводяться у дію з моменту їх державної реєстрації.
 5. Контроль за виконанням Статуту здійснюють Рада та її виконавчі органи, міський голова та жителі.

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

 

Міському  голові

______________________________________________

Жителів:

1.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

2.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

3.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

 

 

Відповідно до статті 8 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6-8 Положення “Про загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання “, що є невід’ємною частиною Статуту Чортківської міської  територіальної громади:

 

 1. Повідомляємо Вас про скликання загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання на території _____________________.

зазначити територію громади,  мікрорайону; кварталу чи вулиці; будинку (декількох будинків), чи інших частин.

 

2) Загальні збори (конференцію) заплановано провести “_____”______________20__ року з ____ до ____ год.

у ___________________________________________________________________________

назва та адреса місця проведення загальних зборів (конференції)

 

 1. До участі в загальних зборах (конференції) запрошуються:
 • жителі ______________________________________________________________

Назва території, жителів якої запрошено до участі в загальних зборах;

 • Міський голова.
 • Депутати міської ради.
 • _______________________________________________________________________прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі);
 • представники ОСН, ОСББ тощо.

 

 1. На загальних зборах заплановано обговорити такі питання:
 • _______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

 • _______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

 • _______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

 1. Просимо розмістити оголошення про проведення загальних зборів (конференції) _________________________________

орендувати приміщення _____________________________________

____________________________________________________________

(зазначити заходи, які має здійснити уповноважена посадова особа чи структурний підрозділ з питань громадської участі для підготовки загальних зборів (конференції)).

 

До повідомлення додаємо:

 1. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на загальні збори (конференції), на ____ арк.

 

“___” _______________ 20__ року

 

1.____________________________ _____________                      __________________

Прізвище, ім’я, по батькові                                                           підпис

2.____________________________ _____________                      __________________

Прізвище, ім’я, по батькові                                                           підпис

3.____________________________ _____________                      __________________

Прізвище, ім’я, по батькові                                                           підпис

 

 

 

ДОДАТОК 3

ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

 

П Р О Т О К О Л

загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання

на території ________________________

                      зазначити територію

____________________________________________

 

“____”____________ 20____ року.

Місце проведення: ______________________________

Час проведення: ________________________________

 

Присутні:

Учасники загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання в кількості _____ осіб (список – у Додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу _____ учасників, правом дорадчого голосу – ________ учасників.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів (конференції).
 2. Затвердження порядку денного і регламенту загальних зборів (конференції).
 3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів (конференції).

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

1.Обрати головуючим загальних зборів (конференції):

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації та контакти

   

 

 1. Обрати секретарем загальних зборів (конференції):

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації та контакти

   
 1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів (конференції):

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації та контакти

   
 1. Затвердження порядку денного та регламенту загальних зборів (конференції).

СЛУХАЛИ:

1.

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити такий порядок денний загальних зборів (конференції):
 2. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

 1. Затвердити такий регламент загальних зборів (конференції):

на вступне слово ініціатора загальних зборів (конференції) – до ___ хвилин;

на доповідь (виступ) – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді (виступу) – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_______________________________________________________________________

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_______________________________________________________________________

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_______________________________________________________________________

 

Головуючий        загальних зборів (конференції) ________________ __________________

                            (підпис)               (прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів (конференції)________________ _____________________

                            (підпис)               (прізвище та ініціали)

 Додаток №1

до Протоколу загальних зборів (конференції) громадян

за місцем проживання _______________________________________

зазначити територію

____________________________________________

 

від “___”____________20 ___ року

 

СПИСОК

учасниківзагальних зборів (конференції) громадян

за місцем проживання _______________________________________________________________________

зазначити територію

____________________________________________

 

“____”_____________ 20 __ року.

Місце проведення: ______________________________

Час проведення: ________________________________

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата і рік народження

Адреса реєстрації

Підпис

1.

       

2

       

       

       

 

Головуючий загальних зборів (конференції) ________________ __________________

                            (підпис)               (прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів (конференції)________________ _____________________

                            (підпис)               (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до Статуту Чортківської міської   територіальної громади

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ В ЧОРТКІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ”

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Право жителів на місцеву ініціативу

 

 1. Місцева ініціатива – одна із форм участі жителів Чортківської міської територіальної громади (далі – жителі) у здійсненні місцевого самоврядування.
 2. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція з питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на відкритому засіданні міської ради та прийняття відповідного рішення.
 3. У порядку місцевої ініціативи жителі можуть внести питання або проект рішення для розгляду на відкритому засіданні міської ради (далі – ради).
 4. Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо жителями, які досягли 14 років.
 5. Місцева ініціатива не може бути внесена депутатами міської ради, посадовими особами органу місцевого самоврядування.

 

Стаття 2. Предмет місцевої ініціативи

 

 1. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.
 2. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

 

РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 

Стаття 3. Ініціатори внесення місцевої ініціативи

 

 1. Ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради можуть бути ініціативна група з жителів кількістю не менше 7 осіб.

 

Стаття 4. Подання місцевої ініціативи

 

 1. Для внесення питань або проєкту рішення ради для розгляду на засіданні ради з ініціативи жителів на ім’я секретаря міської ради подається повідомлення про внесення місцевої ініціативи, оформлене згідно з Додатками 1 або 2 до цього Положення.
 2. У повідомлені про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначається:

1) перелік чітко сформульованих питань для розгляду на відкритому засіданні ради та/або назва проєкту рішення ради;

2) прізвища, імена і по батькові, адреси реєстрації та контакти членів ініціативної групи;

3) прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи.

 1. Ініціюючи внесення місцевої ініціативи ініціативна група до повідомлення також додає підписні листи, оформлені відповідно до Додатка 3 до цього Положення.
 2. Якщо в порядку місцевої ініціативи подається проєкт рішення ради до повідомлення також додаються повний текст проєкту рішення ради.
 3. У разі необхідності секретар ради протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації місцевої ініціативи доручає відповідним виконавчим органам ради підготувати:

1) аналіз регуляторного впливу (відповідно до статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, якщо в порядку місцевої ініціативи подається проєкт регуляторного акту);

2) бюджетне або інше фінансове обґрунтування, висновки та рекомендації, передбачені вимогами регламенту ради.

 1. Відповідні документи додаються до проєкту рішення, запропонованого ініціаторами внесення місцевої ініціативи.

 

Стаття 5. Збір підписів жителів

 

 1. Для внесення місцевої ініціативи від всієї громади або міста ініціативній групі необхідно зібрати не менше 120 підписів жителів, які досягли 14 років та зареєстровані в межах Чортківської міської територіальної громади.
 2. Для внесення місцевої ініціативи від окремого села ініціативній групі необхідно зібрати не менше 50 підписів жителів, які досягли 14 років та зареєстровані в межах зазначеного села Чортківської міської територіальної громади.
 3. Ініціативна група збирає підписи жителів на підписних листах, оформлених відповідно до Додатка 3 до цього Положення.

Підписні листи мають містити такі дані:

– прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

– дата та рік народження;

– адреса реєстрації;

– особистий підпис.

 

Стаття 6. Реєстрація місцевої ініціативи

 

 1. З моменту отримання радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі зобов’язаний:

1) протягом одного робочого дня зареєструвати повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Реєстрі інструментів громадської участі, оформленого згідно з Додатком 4;

2) протягом п’яти робочих днів забезпечити розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також усіх додатків до нього, на офіційному вебсайті ради, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

Стаття 7. Перевірка поданих документів

 

 1. Уповноважена посадова особа чи структурний підрозділ з питань громадської участі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи здійснює перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та приймає одне з таких рішень:

1) передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на відкритому засіданні ради;

2) відмовити у винесенні місцевої ініціативи на засідання ради відповідно до пункту 2 цієї статті;

3) повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків.

 1. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють уповноваженого представника ініціативної групи в письмовій формі, зазначаючи номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі, а також: або дату передання місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на відкритому засіданні ради, або підстави повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків, або підстави відмови у винесенні на засідання ради відповідно до пунктів 1, 3, 4 цього Положення.
 2. Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради, про що повідомляється територіальну громаду на офіційному вебсайті ради виключно у таких випадках:

1) предмет місцевої ініціативи не відноситься до відання місцевого самоврядування;

2) місцева ініціатива подана ініціаторами, не передбаченими статтею 3 цього Положення.

 1. Повідомлення про внесення місцевої ініціативи може бути повернуто для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

1) не дотримано вимог до оформлення повідомлення про внесення місцевої ініціативи, передбачених статтею 4 цього Положення;

2) недостатня кількість підписів жителів, передбачених статтею 5 цього Положення.

 1. Ініціатори внесення місцевої ініціативи мають усунути виявлені недоліки та повторно подати місцеву ініціативу до ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення уповноваженим представником ініціативної групи. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, місцева ініціатива залишається без розгляду, про що повідомляється територіальну громаду на офіційному вебсайті ради.
 2. Інформація про передачу місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на відкритому засіданні ради, повернення для усунення недоліків чи відмова у винесенні місцевої ініціативи на засідання ради протягом одного робочого дня розміщується на офіційному вебсайті ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 

Стаття 8. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на засіданні ради

 

 1. Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на відкритому засіданні ради відповідно до вимог регламенту ради, про що повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.
 2. Секретар ради контролює включення поданого питання або проєкту рішення ради до порядку денного найближчої сесії ради. За потреби секретар ради організовує розробку проєкту рішення ради для врегулювання питання, ініційованого до розгляду в порядку місцевої ініціативи.
 3. Розгляд проєкту рішення ради або питання, поданого в порядку місцевої ініціативи, відбувається за обов’язкової участі членів ініціативної групи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних комісій ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань місцевої ініціативи.
 4. Про розгляд поданої місцевої ініціативи постійними комісіями ради або розгляд на пленарному засіданні ради повідомляється територіальну громаду на офіційному вебсайті ради не менше ніж за три робочі дні до дня розгляду, а про результати розгляду – не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення засідань.

 

Стаття 9. Розгляд місцевої ініціативи на відкритому засіданні ради

 

 1. Розгляд проєкту рішення чи питання, поданого в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог Регламенту ради на черговому засіданні міської ради.
 2. Постійні комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення чи питання, подані в порядку місцевої ініціативи, за обов’язкової участі членів ініціативної групи та складають висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у включенні питання до порядку денного найближчої чергової сесії ради.

 

Стаття 10. Участь членів ініціативної групи

 

 1. Члени ініціативної групи обов’язково беруть участь у відкритому засіданні ради під час розгляду проєкту рішень ради або питань, поданих у порядку місцевої ініціативи.
 2. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях комісій та засіданні ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідає на запитання депутатів ради згідно з Регламентом міської ради. На прохання доповідача на запитання депутатів ради можуть відповідати інші члени ініціативної групи, присутні на засіданні ради. Рада з числа депутатів може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи.
 3. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради.

 

Стаття 11. Ухвалення рішень з питань місцевої ініціативи

 

 1. Після обговорення проєкту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, він обов’язково ставиться на голосування.
 2. Рада в межах своїх повноважень може:
 • прийняти місцеву ініціативу – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;
 • відхилити місцеву ініціативу – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;
 • частково врахувати місцеву ініціативу – в такому випадку зазначаються причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

4)  відправити місцеву ініціативу на доопрацювання.

 1. Міська рада може розглянути власний альтернативний проєкт рішення з питання місцевої ініціативи виключно після розгляду проєкту, поданого у порядку місцевої ініціативи.
 2. За результатами розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи, рада ухвалює рішення.

 

Стаття 12. Доопрацювання проєкту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи

 

У випадку ухвалення рішення про доопрацювання проєкт рішення доопрацьовується за обов’язкової участі ініціативної групи з обов’язковим винесенням узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення на наступну найближчу чергову сесію ради. Рішення про доопрацювання може прийматися радою не більше одного разу. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.

 

Стаття 13. Оприлюднення рішення ради за результатами розгляду місцевої ініціативи

 

Ухвалене рішення ради за результатами розгляду місцевої ініціативи протягом п’яти робочих днів надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, передбаченому для оприлюднення рішень ради, а також у місцевих засобах масової інформації, на офіційному вебсайті ради іншими способами з метою ознайомлення якомога більшої кількості жителів.

 

Стаття 14. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

 

 1. Жителі мають право оскаржити:

1) безпідставне повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну реєстрацію місцевої ініціативи, неправомірну відмову в розгляді місцевої ініціативи;

2) недотримання посадовими та службовими особами строків, передбачених цим Положенням;

3) бездіяльність щодо розгляду місцевої ініціативи чи неприйняття рішення за результатами розгляду місцевої ініціативи;

4) невиконання вимог щодо оприлюднення інформації та документів, що стосуються ініціювання, підготовки, розгляду місцевої ініціативи та прийняття рішення за його результатами;

5) неповідомлення уповноваженого представника ініціативної групи про розгляд місцевої ініціативи;

6) розгляд місцевої ініціативи органами ради чи самою радою без участі ініціативної групи, ненадання можливості для виступу;

7) інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги цього Положення.

 

Стаття 15. Правові наслідки порушення вимог цього Положення

 

Порушення радою вимог цього Положення та порядку розгляду поданої місцевої ініціативи може бути підставою для скасування ухвалених рішень.

 

 

 

ДОДАТОК 1

До Положення про місцеві ініціативи в Чортківській міській територіальній громаді

 

Секретарю міської  ради

______________________________________________

Ініціативної групи в особі:

______________________________________________

прізвища, імена і по батькові

 

 

 • ПОВІДОМЛЕННЯ
 • про внесення місцевої ініціативи – проєкту рішення
 • жителями

 

Відповідно до статті 9 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 4 Положення про місцеві ініціативи в Чортківській міській територіальній громаді просимо:

 1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.
 2. Прийняти до розгляду в порядку місцевої ініціативи проєкт рішення міської ради________________________________________________________________________________

повна назва проєкту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

 1. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої ініціативи, дати розгляду постійними депутатськими комісіями, міською радою на пленарному засіданні та іншу важливу інформацію, пов’язану з розглядом ініціативи, уповноваженого представника ініціативної групи

_______________________________________________________________________________;

прізвище, ім’я, по батькові

за поштовою адресою_______________________________________________;

 1. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними депутатськими комісіями та міською радою надати слово для доповіді з питання місцевої ініціативи уповноваженому представнику ініціативної групи ______________________________________________________________________________.
 • прізвище, ім’я, по батькові

 

На підтримку подання цієї місцевої ініціативи зібрано _______________ (цифрами та прописом) підписів жителів.

 

До повідомлення додаємо:

 1. Проєкт рішення міської ради ______________________________________________________________________________;

повна назва проєкту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

 

 1. Підписні листи в кількості ______________________________________ (цифрами та прописом) аркушів із підписами.

 

Склад ініціативної групи

Прізвище, ім’я, по- батькові

Дата і рік народження

 

Адреса реєстрації

Контактний телефон,

адреса електронної пошти (за наявності)

Власноручний підпис

         
         
         

 

“___”___________________ 20 __ року

 

 

ДОДАТОК 2

до Положення про місцеві ініціативи в Чортківській міській   територіальній громаді”

Секретарю міської ради

______________________________________________

Ініціативної групи в особі

______________________________________________

прізвища, імена і по- батькові

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення жителями

місцевої ініціативи – питань до розгляду

 

Відповідно до статті 9 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 4 Положення про місцеві ініціативи в Чортківській міській  територіальній громаді” просимо:

 1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.
 2. Розглянути на відкритому засіданні міської ради в порядку місцевої ініціативи такі питання:

1)_________________________________________________________;

2) __________________________________________________________.

перелік чітко сформульованих питань для розгляду на відкритому засіданні ради

 

 1. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої ініціативи, дати розгляду її постійними депутатськими комісіями, міською радою на пленарному засіданні та іншу важливу інформацію, пов’язану з розглядом ініціативи, уповноваженого представника ініціативної групи

______________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

за поштовою адресую _______________________________________________.

 1. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними депутатськими комісіями та міською радою запросити та надати слово для доповіді з питання місцевої ініціативи уповноваженому представнику ініціативної групи _________________________.

прізвище, ім’я, по батькові

На підтримку подання цієї місцевої ініціативи зібрано _______________(цифрамита прописом) підписів жителів.

 

До повідомлення додаємо:

 1. Інформаційно-аналітичні матеріали, необхідні для розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи (за потреби).
 2. Підписні листи в кількості ______________________________________ (цифрами та прописом) аркушів із підписами.

 

Склад ініціативної групи

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата та рік народження

Адреса реєстрації

 

Контактний телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

Власноручний підпис

         
         
         

 

“___”___________________ 20 __ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

до Положення про місцеві ініціативи в

Чортківській міській   територіальній громаді

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № _____

із підписами жителів

щодо ініціювання в порядку місцевої ініціативи винесення на розгляд міської  ради проєкту рішення міської  ради

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Повна назва проєкту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

(текст проєкту рішення міської  ради – на звороті)

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові підписанта

Дата і рік народження

Адреса реєстрації

Особистий підпис

1

       

2

       

3

       

 

Загальна кількість підписів: ____ (__________________________), з них належно оформлено ___ (______________________________) цифрами та прописом.

 

Член ініціативної групи ________________ _____________________

ПідписПрізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали

 

 

Додаток №3

до Статуту Чортківської міської

 територіальної громади

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В ЧОРТКІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування Чортківської міської  територіальної громади, її посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі жителів у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

 

 1. Чортківська міська територіальна громада (далі – територіальна громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами міської ради, службовими особами її виконавчих органів, міським головою, старостою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань

 

 1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням, яке є додатком до Статуту, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Стаття 3. Принципи громадських слухань

 

 1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.
 2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення.
 3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.
 4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному вебсайті органів місцевого самоврядування, можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.
 5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.
 6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.
 7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.
 8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

 

Стаття 4. Предмет громадських слухань

 

 1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 5. Види громадських слухань

 

 1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються всіх жителів або її частини.

 

Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 6. Ініціатори громадських слухань

 

 1. Ініціатором громадських слухань може бути:
 • відповідна кількість жителів Чортківської міської територіальної громади чи її частини (села, міста, мікрорайону, кварталу, вулиці (-ць), будинку (-ків) відповідно до розрахунку, передбаченого пунктами 2, 3, 4 цієї статті;
 • об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію громади чи її частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;
 • міський голова, міська рада, постійна депутатська комісія, депутатська фракція чи група, староста на старостинськомуокрузі.
 1. Ініціювати слухання всієї територіальної громади або міські громадські слухання можуть не менше як 100 жителів, які досягли 14 років та зареєстровані в територіальній громаді.
 2. Для ініціювання слухання всієї територіальної громади або міські громадські слухання необхідно зібрати не менше як 100підписів жителів, які досягли 14 років та зареєстровані в територіальній громаді.
 3. Для ініціювання громадських слухань у межах одного села чи мікрорайону міста необхідною зібрати не менше як 40 підписів жителів, які досягли 14 років та зареєстровані на цій території.
 4. Для ініціювання громадських слухань у менших частинах громади (кварталі, вулиці (-ць), багатоквартирному будинку (-ків) для ініціювання громадських слухань необхідно зібратикількістю є не менше як 20підписів жителів, які досягли 14 років та зареєстровані на цій території.

 

Стаття 7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

 

 1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я міського голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України “Про звернення громадян”, згідно зі зразком, поданим у Додатках 1 або 2 до цього Положення.
 2. У письмовому зверненні зазначаються:
 • предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;
 • прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);
 • дата, час та місце запланованих громадських слухань;
 • прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;
 • список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).
 1. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проєкти документів, що виносяться на слухання.

 

Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань

 

 1. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі ради приймає одне з таких рішень:
 • зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Реєстрі інструментів громадської участі, що ведеться відповідно до Додатка 3 до цього Положення;
 • повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 3 цієї статті;
 • відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини 5 цієї статті.
 1. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.
 2. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:
 • не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені Законом України “Про звернення громадян” і статтею 7 цього Положення;
 • звернулася недостатня кількість жителів чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

 1. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.
 2. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:
 • запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування;
 • звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

 1. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному вебсайті ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

Розділ ІІІ.ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 9. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань

 

 1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань.
 2. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі зобов’язана організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої дати.
 3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу з питань громадської участі.

 

Стаття 10. Підготовка громадських слухань

 

 1. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань міський голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.
 2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:
 • предмет громадських слухань;
 • дата, час, місце їх проведення;
 • ініціатор громадських слухань;
 • посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;
 • особи, що запрошуються на слухання;
 • заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання;
 • створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань;
 • створення в разі необхідності експертних груп.
 1. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини громади.
 2. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проєктів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
 3. Розпорядження міського голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному вебсайті ради протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

 

Стаття 11. Організація громадських слухань ініціаторами

 

Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом “мовчазної згоди”. Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє міського голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.

 

Стаття 12. Інформування громади про проведення

громадських слухань

 

 1. Про організацію та проведення громадських слухань жителів повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.
 2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному вебсайті. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості жителів.
 3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години жителів можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань у приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.
 4. Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань також розміщується на дошках оголошень (за наявністю).

 

Стаття 13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

 

 1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу з питань громадської участі, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.
 2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.
 3. Організаційний комітет відповідає за складання проєктів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.
 4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному вебсайті ради та можуть поширюватися в засобах масової інформації.
 5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням міського голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.
 6. У разі якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі у співпраці з ініціатором громадських слухань.

 

Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 14. Учасники громадських слухань

 

 1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Жителі приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих жителів, міський голова зобов’язаний призначити додаткові слухання в порядку, передбаченому цим Положенням.
 2. На громадські слухання можуть бути запрошені:
 • народні депутати України;
 • депутати відповідних рад;
 • представники органів виконавчої влади;
 • представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради;
 • фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;
 • тощо.

 

Стаття 15. Реєстрація учасників громадських слухань

 

 1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.
 2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший паспортний документ. Усписку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.
 3. Жителям, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.

 

Стаття 16. Право голосу на громадських слуханнях

 

 1. Право голосу на громадських слуханнях мають жителі з 14 років, що зареєстровані в межах громади чи її окремої частини (мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків)), на якій проводяться громадські слухання.
 2. Решта жителів, які не проживають у межах відповідної частини громади, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 17. Початок громадських слухань

 

 1. Розпочинає громадські слухання ініціатор (або уповноважена особа) організаційного комітету.
 2. Зазначена в першій частині цієї статті особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх жителів з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії також не можуть бути міський голова та секретар громадських слухань.
 3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.
 4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.
 5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

 

Стаття 18. Порядок денний та регламент громадських слухань

 

 1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі жителів з депутатами ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.
 2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.
 3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.
 4. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:
 • доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;
 • виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;
 • час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.
 1. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.
 2. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.

 

Стаття 19. Порядок проведення громадських слухань

 

 1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.
 2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
 3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.
 4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.
 5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують сили поліції або добровільні громадські формування для охорони громадського порядку.

 

Стаття 20. Висвітлення перебігу громадських слухань

 

 1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводяться їх веб-трансляція та аудіозапис. Протокол громадських слухань розміщується на офіційному вебсайті ради протягом п’яти робочих днів після громадських слухань і має бути доступним для ознайомлення впродовж не менше п’яти років з моменту розміщення.
 2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.
 3. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

 

Стаття 21. Прийняття рішення

 

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

 

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ

РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 22. Протокол громадських слухань

 

 1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.
 2. Протокол має містити:
 • дату, час і місце проведення громадських слухань;
 • предмет громадських слухань;
 • кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;
 • виклад перебігу слухань;
 • пропозиції, що були висловлені в ході слухань;
 • результати голосування;
 • рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

 1. Протокол оформляється згідно з Додатком 4 до цього Положення у трьох примірниках.
 2. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі. Другий примірник уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі передає ініціаторові не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення протягом не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу розміщується на офіційному вебсайті ради упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як п’ять років. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

Стаття 23. Розгляд рішень громадських слухань

 1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.
 2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються міським головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не більше як 30 календарних днів, та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.
 3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:
 • врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;
 • відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;
 • частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

 

Стаття 24. Оприлюднення рішення

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання протягом п’яти робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, розміщуються на офіційному вебсайті ради, публікуються в офіційному друкованому виданні місцевої ради, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.

 

Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

 

Стаття 25. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

 

 1. Жителі мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Положення, зокрема:
 • безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань;
 • недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків;
 • невиданняміським головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань;
 • порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів;
 • неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації громадських слухань;
 • порушення порядку проведення громадських слухань;
 • неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських слухань;
 • необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань;
 • інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

 

Стаття 26. Неправомочність громадських слухань

 1. Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:
 • оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених статтею 12 цього Положення;
 • кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;
 • вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав жителів, передбачених цим Положенням.
 1. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, міський голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті на основі розгляду їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до Положення про громадські слухання

в  Чортківській міській територіальній громаді

 

Зразок письмового звернення від жителів

 

Міському  голові

___________________________________________________

Жителі

___________________________________________________

прізвище, ім’я, по -батькові

Проживає за адресою:

___________________________________________________

адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти — за наявності)

 

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до статті 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 1 Закону України “Про звернення громадян”, статей 6-8 Положення про громадські слухання в  Чортківській міській територіальній громаді”, що є частиною Статуту територіальної громади, просимо:

 1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань (в територіальній громаді, у місті, селі, мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку(-ках)) з такого предмета:________________________________________________________

_______________________________________________________________________

проблема, питання, проєкт рішення та інше, що пропонується до розгляду;

 

 1. Запросити на громадські слухання: ________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

 1. Призначити слухання на ________________________________________________

дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів ______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_______________________________________________;

2)…..

список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

 1. Надати відповідь у письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням “Про громадські слухання “, за адресою:______________________.

До звернення додаємо:

 1. Список жителів, які підписали це звернення, на ____ арк.
 2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.

Дата                                                         підпис                  ім’я та прізвище особи, зазначеної в заголовку

 

Список жителів, які підписали звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета: _____________________

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по -батькові жителів

Число, місяць і рік народження

Адреса реєстрації і контактний телефон

Особистий підпис

1

       

       

100

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

до Положення про громадські слухання

в  Чортківській міській територіальній громаді

 

Зразок письмового звернення від осіб, зазначених у пункті 2 частини 1 статті 6 цього Положення

 

Офіційний бланк організації (за наявності)

 

Міському голові

______________________________________________________

___________________________________________________

Юридична адреса організації (якщо не на офіційному бланку)

№_________ від ____________

 

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до статті 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 1 Закону України “Про звернення громадян”, статей 6-8 Положення про громадські слухання в  Чортківській міській  територіальній громаді”, просимо:

 1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань (в територіальній громаді, у місті, селі, мікрорайоні, кварталі, вулиці (-цях), будинку(-ках)) з такого предмета:________________________________________________________

проблема, питання, проєкт рішення та інше, що пропонується до розгляду;

 

 1. Запросити на громадські слухання: ________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

 1. Призначити слухання на ________________________________________________

дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів ______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_______________________________________________;

2)…

прізвища, посади та контакти не більше 5 осіб, що могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

 1. Надати відповідь в письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням про громадські слухання, за адресою:______________________.

До звернення додаємо:

 1. Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підписали це звернення, на ____арк.;
 2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ______ арк.

посада особи,

яка підписує звернення                           підпис                           ім’я та прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4

до Положення про громадські слухання в  Чортківській міській  територіальній громаді

 

П Р О Т О К О Л

громадських слухань ____________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

____________________________________________

 

“____”____________ 20____ року

Місце проведення: __________________________________

Час проведення:_____________________________________

 

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу _____ учасників.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
 3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим слухань:

Прізвище, ім’я,

по – батькові

Адреса реєстрації та контакти

   

 

 1. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

 1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

 

 1. Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;

на доповідь – до ___ хвилин;

на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;

на виступи експертів – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання, яке порушується

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Головуючий слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали)   (підпис)

Секретар слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали)   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до протоколу

 

до Протоколу ___________громадських слухань з предмета: ______________________________________________________________________

____________________________________________

 

від “___”____________20 ___ р.

 

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань _______________________________________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

________________________________________________

 

“____”_____________ 20 __ року

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по – батькові

Число, місяць, рік народження

Адреса реєстрації та контакти

Місце праці або рід занять

Підпис

1.

         

2.

         

         

         

 

Головуючий слухань _________________ ______________________________

 

Секретар слухань _________________ ______________________________

Додаток № 4

до Статуту Чортківської міської   територіальної громади

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ В ЧОРТКІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ  ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

 1. Положення про публічні консультації (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення міським головою, Чортківською міською радою та її виконавчими органами, старостою (далі – ОМС) консультацій з громадськістю з питань, що належать до їхньої компетенції(далі – консультації з громадськістю).

 

 1. Публічні консультації є однією з форм участі жителів Чортківської міської територіальної громади (далі – територіальна громада) у місцевому самоврядуванні. Їх проводять з метою забезпечення участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність ОМС, їх посадових та службових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їхньої діяльності.

Жителі Чортківської міської територіальної громади мають право брати участь в публічних консультаціях з 14 років.

 

 1. Результати проведення консультацій з громадськістю враховує ОМС під час прийняття остаточного рішення і в подальшій роботі.

 

 1. Публічні консультації організовує і проводить ОМС, який є розробником проєкту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу з питань громадської участі (далі – відповідальний орган).

 

 1. Відповідальний орган щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі – орієнтовний план) з урахуванням пропозиції ОМС, громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів утворених при ОМС (далі – громадська рада), жителів, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Інформацію, пов’язану з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюють на офіційному вебсайті Чортківської міської ради.

 

 1. Громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі – інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій ОМС.

У разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводять обов’язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

 

 1. ОМС протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає громадській раді проєкти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

До участі у проведенні консультацій з громадськістю можуть долучатися органи місцевої виконавчої влади.

 

 1. ОМС під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

 

 1. Публічні консультації проводять у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма), вивчення громадської думки (опосередкована форма), електронних консультацій.

Публічні консультації у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можна проводити одночасно.

 

 1. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:
 • конференції, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю;
 • теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференції, електронних консультацій.

Додатково у рамках публічного громадського обговорення можна проводити засідання громадських рад.

 

 1. Публічне громадське обговорення організовує і проводить ОМС у такому порядку:
 • визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
 • приймає рішення про проведення обговорення;
 • розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
 • вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб’єктів (далі – заінтересовані сторони);
 • оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційномувебсайті Чортківської міської ради та в інший прийнятний спосіб;
 • збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого ОМС шляху вирішення питання;
 • формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
 • забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
 • проводить аналіз результатів обговорення;
 • оприлюднює результати обговорення на офіційномувебсайті Чортківської міської ради та в інший прийнятний спосіб.
 • Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення ОМС може утворювати робочу групу за участі представників інститутів громадянського суспільства.

 

 1. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

1) найменування ОМС, який проводить обговорення;

2) питання або назва проєкту акту, винесеного на обговорення, адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному вебсайті Чортківської міської ради тексту проєкту акту;

3) можливі варіанти вирішення питання;

4) соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

5) можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

6) відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

7) спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

8) поштова та електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

9) адреса і номер телефону, за якими надають консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

10) прізвище, ім’я відповідальної особи ОМС;

11) строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 

 1. Електронні публічні консультації проводять у підрубриці «Електронні консультації з громадськістю», «Громадські обговорення, слухання, місцеві ініціативи» офіційного вебсайту Чортківської міської ради, положення про які затверджують додатково.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховують  строки та порядок оприлюднення проєктів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

 Строк проведення публічного громадського обговорення визначає ОМС і він повинен становити не менше  одного місяця.

 

 1. Пропозиції та зауваження подають в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилають на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні або на адреси посадових та службових осіб, розміщені на офіційному вебсайті Чортківської міської ради.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведуть протокол, у якому фіксують висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

Пропозиції та зауваження, що надходять ОМС, протоколи публічних заходів, оприлюднюють на офіційномувебсайті Чортківської міської ради протягом п’яти робочих днів після їх надходження (складення протоколу).

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструють і не розглядають.

 

 1. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчають та аналізують із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення ОМС готують звіт, в якому зазначається:

 • найменування ОМС, який проводив обговорення;
 • зміст питання або назва проєкту акту, що виносили на обговорення;
 • інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
 • інформація про пропозиції, що надійшли до ОМС за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;
 • інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
 • інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

 

 1. Результати публічного громадського обговорення (у тому числі звіт) в обов’язковому порядку ОМС доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Чортківської міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його закінчення.

 

 1. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
 • проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
 • створення телефонних “гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін;
 • опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

 

 1. Вивчення громадської думки організовує і проводить ОМС у такому порядку:

1) Визначає:

 • потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
 • питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
 • строк, форми і методи вивчення громадської думки;
 • на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
 • ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються.

2) Отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки.

3) Узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки.

4) Забезпечує врахування громадської думки під час прийняття ОМС остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки.

5) Оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному вебсайті Чортківської міської ради та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки (у тому числі звіт) протягом п’яти робочих днів з моменту його завершення.

 

 1. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначають:
 • найменування ОМС, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
 • найменування територіального утворення у разі вивчення громадської думки на окремій частині територіальної громади;
 • соціальні групи населення та зацікавлені сторони, вивчення думки яких проводилося;
 • тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
 • методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
 • ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
 • інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
 • узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття ОМС остаточного рішення;
 • обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

 

 1. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації ОМС може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

 

 1. За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи ОМС несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

 1. Неналежне проведення консультацій з громадськістю (з порушенням вимог цього Положення) може бути підставою для скасування рішень, актів ОМС, визнання їх діяльності неправомірною та відшкодування шкоди (якщо така була завдана).

 

 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОМС до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

до Статуту Чортківської міської територіальної громади

 

 

Положення

про порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності  Чортківської міської ради та її виконавчих органів

 

 1. Це Положення визначає комплекс дій та заходів щодо сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності Чортківської міської ради, виконавчого комітету Чортківської міської ради та її виконавчих органів (далі – виконавчі органи).
 2. Громадська експертиза діяльності ОМС (далі – громадська експертиза) є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства аналізу та оцінки діяльності виконавчих органів, їх посадових осіб та підготовку експертних пропозицій щодо вирішення питань місцевого значення.

Предметом громадської експертизи є питання, віднесені до компетенції виконавчого комітету Чортківської міської ради та її виконавчих органів.

 1. Під інститутами громадянського суспільства у цьому Порядку розуміються громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, благодійні організації та інші непідприємницькі товариства, установи та організації – юридичні особи приватного права, легалізовані відповідно до законодавства, та місцезнаходження яких зареєстровано на території Чортківської міської територіальної громади.
 2. Інститут громадянського суспільства (далі – ІГС), зацікавлений у проведенні громадської експертизи, надсилає на ім’я міського голови повідомлення про проведення громадської експертизи із зазначенням:
  • найменування, місцезнаходження ІГС, відомостей про його реєстрацію, контактних телефонів, електронної адреси (за наявності) та адреси для листування, якщо вона є відмінною від місцезнаходження ІГС;
  • посади, прізвища, ім’я та по батькові уповноваженої особи від ІГС, з якою буде взаємодіяти уповноважена особа виконавчого органу щодо сприяння проведенню громадської експертизи;
  • предмета та мети проведення громадської експертизи;
  • у разі потреби запиту на інформацію, із описом інформації або зазначенням виду,

назви, реквізитів чи змісту документів, щодо яких робиться запит, необхідних для проведення громадської експертизи.

Повідомлення про проведення громадської експертизи підписується уповноваженою особою ІГС відповідно до їхніх установчих документів.

Якщо у повідомленні міститься запит на інформацію, повідомлення оформлюється з урахуванням приписів Закону України «Про доступ до публічної інформації». У такому випадку повідомлення розглядається у порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 1. Міський голова своїм розпорядженням визначає відповідальний виконавчий орган (посадову особу), до компетенції якого належить питання, що є предметом громадської експертизи, для опрацювання та сприяння проведенню ІГС громадської експертизи відповідно до цього Порядку.

Відповідальний виконавчий орган (посадова особа) розглядає повідомлення ІГС про проведення громадської експертизи та готує один з наступних документів:

 • проєкт розпорядження міського голови про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи;
 • повідомлення про відмову в підготовці проєкту розпорядження міського голови про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи.
 1. ІГС може бути відмовлено у проведенні громадської експертизи у випадках якщо:
  • повідомлення ІГС не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 4 цього Порядку;
  • предмет громадської експертизи направлений на оцінку діяльності, що не належить до компетенції виконавчого органу;
  • член керівного органу ІГС є близькою особою члена або посадової особи виконавчого органу, щодо діяльності якого проводиться громадська експертиза;
  • повідомлення про проведення експертизи подане ІГС, до якого може бути застосований захід, передбачений пунктом 13 цього Порядку.

Для цілей підпункту 3 пункту 6 цього Порядку термін «близька особа» вживається у визначенні, наданому Законом України «Про запобігання корупції».

Якщо у виконавчому органі не визначено посадову особу, відповідальну за попередній розгляд та підготовку проєктів розпоряджень, зазначених у підпунктах 1 та 2 пункту 5 цього Порядку, відповідальність за виконання цих приписів Порядку покладається на міського голову.

 1. Розпорядження міського голови про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи видається протягом5 робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення.

У розпорядженні міського голови зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові та посада особи (осіб) виконавчого органу, відповідальної (відповідальних) за сприяння проведенню громадської експертизи;
 • перелік заходів, що мають бути забезпечені виконавчим органом з метою сприяння проведенню громадської експертизи із зазначенням строків та відповідальних виконавців;
 • необхідність утворення та склад робочої групи зі сприяння проведенню громадської експертизи.

У разі утворення робочої групи зі сприяння проведенню громадської експертизи, до її складу обов’язково включаються представники відповідного ІГС.

Копія розпорядження про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи не пізніше, ніж на третій робочий день після його видання, надсилається відповідному ІГС у спосіб, вказаний ІГС у повідомленні про проведення громадської експертизи, а якщо такий спосіб не визначено – на поштову адресу ІГС.

День видання розпорядження про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи є датою початку проведення такої експертизи.

 1. Вмотивоване повідомлення про відмову у проведенні громадської експертизи із зазначенням підстав такої відмови, та у разі можливості внесення виправлень у повідомлення, із зазначенням недоліків, які потрібно виправити, надсилається уповноваженій особі ІГС у спосіб та строки, визначені абзацом сьомим пункту 7 цього Порядку. Невмотивована відмова у підготовці розпорядження не допускається.
 2. Інформація про отримання повідомлень про проведення громадської експертизи, а також прийняті з цього приводу рішення оприлюднюються на вебсайті виконавчого органу (у разі наявності) та Ради у строк не пізніше трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.
 3. Документи та інформація, запитані ІГС для проведення громадської експертизи, готуються та надаються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 4. Посадові особи виконавчого органу не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у правомірну діяльність ІГС, пов’язану з її проведенням.
 5. Висновки, пропозиції чи інші документи, підготовлені ІГС за результатами громадської експертизи (далі – експертні пропозиції), подаються міському голові протягом 60 робочих днів від початку проведення громадської експертизи в письмовій та електронній формі з зазначенням:
  • інформації про ініціатора громадської експертизи;
  • предмета і мети проведення громадської експертизи;
  • відомостей про експертів, які проводили експертизу;
  • переліку інформації, відомостей та документів, які були досліджені для проведення громадської експертизи;
  • експертних пропозицій щодо аналізу та оцінки діяльності виконавчого органу (розв’язання проблем місцевого значення, які становлять суспільний інтерес).

Експертні пропозиції повинні стосуватися виключно питань, віднесених до компетенції відповідного виконавчого органу та які є предметом даної громадської експертизи згідно з підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, містити чіткі рекомендації і опис заходів з їх впровадження, а також можуть містити обґрунтовану оцінку діяльності виконавчого органу.

У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції протягом 60 робочих днів від початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.

 1. ІГС, який у визначені цим Порядком строки не подав експертних пропозицій за наслідками проведення громадської експертизи, не може ініціювати проведення та/або брати участь у проведенні інших громадських експертиз діяльності виконавчого органу протягом 365 календарних днів з моменту завершення строку для подання відповідних експертних пропозицій.

Заборона, передбачена абзацом першим цього пункту Порядку, не може обмежувати права ІГС на доступ до публічної інформації та стосується виключно права участі в проведенні громадських експертиз.

Інформація про застосування до ІГС передбачених абзацом першим цього пункту заборон та підстав для їх застосування оприлюднюється у строки та спосіб, визначений пунктом 9 цього Порядку, та має бути доступною для перегляду щонайменше протягом 365 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення.

 1. Експертні пропозиції, підготовані ІГС за результатами проведеної громадської експертизи, мають бути розглянуті виконавчим комітетом та/або Радою протягом 30 календарних днів від дати надходження таких пропозицій.

Для участі з правом голосу в розгляді експертних пропозицій обов’язково запрошується представник ІГС, який проводив громадську експертизу.

Експертні пропозиції ІГС розміщуються на вебсайті виконавчого органу (у разі наявності) та Ради не пізніше, ніж через 5 робочих днів з моменту отримання експертних пропозицій.

 1. За результатами розгляду експертних пропозицій, підготованих ІГС за результатами проведеної громадської експертизи, виконавчий комітет та/або Рада в межах своїх повноважень може прийняти одне з таких рішень:
  • підтримати експертні пропозиції та, за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам Ради підготувати проект рішення виконавчого комітету (Ради) з цього питання;
  • підтримати експертні пропозиції частково (з обґрунтуванням такого рішення) та, за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам Ради підготувати проєкт рішення виконавчого комітету (ради) з цього питання;
  • відхилити експертні пропозиції з обґрунтуванням такого рішення.

Інформація про результати розгляду експертних пропозицій відповідальним виконавчим органом (посадовою особою) надсилається письмово на зазначену ІГС адресу та оприлюднюється на вебсайті виконавчого органу (у разі наявності) та Ради не пізніше 5 робочих днів з моменту їх розгляду.

 

 

Секретар міської ради                                                             Ярослав ДЗИНДРА

 

 

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту