Чортків online

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту Генерального плану міста Чортків

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту Генерального плану міста Чортків

 

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Чортківська міська рада Тернопільської області (48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21).

Виконавець – ДП «ДІПРОМІСТО»

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та Схеми планування території Тернопільської області. У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Розроблення Генерального плану міста Чортків передбачає формування проектних рішень на всю територію міста. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території міста. Окремі види діяльності можуть відноситися до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Наявність видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, на території міста уточнюється під час формування опорного плану території міста. Необхідність впровадження на перспективу видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, буде визначена у ході розроблення загальної стратегії просторового розвитку міста та проектних рішень генерального плану.

 

Ймовірні наслідки:

 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану міста Чортків передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень Генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території – мікроклімат та ландшафти, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

 1. для територій з природоохоронним статусом

На території міста Чортків розташована низка природоохоронних територій з різним режимом охорони. Проектні рішення Генерального плану міста Чортків враховують вимоги чинного законодавства щодо використання та охорони відповідних територій.

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану міста Чортків має буде виконано оцінку відповідності проектних рішень Генерального плану вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотриманні режиму природоохоронних територій, а також виявлено інші території чи об’єкти особливої екологічної, наукової та естетичної цінності, що потребують комплексної охорони.

 1. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення міста Чортків транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану міста Чортків для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану міста, альтернативні рішення є можливими за окремими проектними рішеннями. За умови їх наявності відповідні альтернативи будуть розглянуті та оцінені в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Загальною альтернативою проекту генеральному плану міста Чортків, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

 

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану міста Чортків може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру проектних рішень та методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану міста Чортків на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України або світу, у першу чергу щодо:

Окрім того, повинні бути враховані затверджені нормативно-правовими актами України заходи визначені законодавством та нормативно-правовими актами щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

 1. Зміст та основні цілі генерального плану міста Чортків, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються генерального плану міста Чортків;
 5. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються генерального плану міста Чортків, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста Чортків;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану міста Чортків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Чортків подаються:

Чортківська міська рада Тернопільської області (48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня отримання заяви (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту