Чортків online

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошення до участі у тендері: Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню будівель Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7

Чортківської міської ради, за адресою: вул. Т. Шевченка, 25, м. Чортків, Тернопільська обл. (Major repair with implementation of energy efficient measures for buildings of

Chortkiv School No.7 (I-III degrees) of Chortkiv city council, at the following address: 25 Shevchenka St., Chortkiv City, Ternopil region)

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Заходи енергоефективності в місті Чортків, Україна

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню будівель Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Чортківської міської ради, за адресою: вул. Т. Шевченка, 25, м. Чортків, Тернопільська обл.

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупівлю для цього проекту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупівлі  (http://www.nefco.int).

Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради надалі надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів фінансування, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату витрат по проекту «Заходи енергоефективності в місті Чортків, Україна».

Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання таких контрактів, що фінансуватимуться коштами НЕФКО:

В рамках капітального ремонту Замовник має намір виконати такі заходи з підвищення енергоефективності будівлі, як теплоізоляція стін та даху, заміна дверей, заміна системи опалення, встановлення теплового насосу для підготовки гарячої води та інші допоміжні роботи.

Тендери запрошуються для обох лотів: тендери тільки для одного із лотів будуть відхилені. Устаткування, що буде поставлятися за Лотом 2, передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм/осіб з будь-якої країни.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні мати кадровий та технічний потенціал для виконання зазначених робіт та відповідати наступним мінімальним вимогам:

 1. a) Середній щорічний дохід за останні 3 роки (2018-2020р.р.) становить не менше:
 1. b) Учасник тендеру має продемонструвати що він має доступ або має у наявності ліквідні активи, не закладені реальні активи, кредитні лінії чи інші фінансові засоби для забезпечення потреб у оборотних коштах для виконання контракту, що оцінюються у сумі, не меншій за 20% від ціни його тендерної пропозиції для обох лотів разом,
 2. c) Досвід підрядника у 5-ти контрактах протягом останніх 5 років, із сумарною вартістю не менше:

що були повністю та успішно завершені та які є подібними до пропонованого устаткування та робіт.

 1. d) У разі подання тендеру СПКА провідний партнер повинен демонструвати принаймні 50% відповідності вимогам (а) (b) (c) вище;
 2. e) Невиконання контракту Учасником тендеру (включаючи членів СПКА, якщо це доречно) не відбулося протягом останніх 3 років;
 3. f) Усі судові провадження проти учасника, що очікують на розгляд (включаючи членів СПКА, якщо це доречно), загалом не повинні становити більше 30% від вартості чистих активів учасника;

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Всі тендери мають подаватись із декларацією про гарантування тендеру.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 01 листопада 2021, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі придбали тендерні документи, може бути переглянутий за адресою, вказаною нижче.

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Поліщук Людмила Миколаївна

Замовник: Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради.

Адреса:48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Т. Шевченка, 21

Телефон: (03552)2-12-77,

Email: yomschmr@chortkivmr.gov.ua

Дата: 17 вересня 2021

 

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Energy Efficiency measures in Chortkiv City, Ukraine

INVITATION FOR TENDERS

Major repair with implementation of energy efficient measures for buildings of Chortkiv School No.7 (I-III degrees) of Chortkiv city council, at the following address: 25 Shevchenka St., Chortkiv City, Ternopil region

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the Procurement Notices section of NEFCO’s website (https://www.nefco.int).

Department of education, youth and sports of Chortkiv City Council hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of financing from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of “Energy Efficiency measures in Chortkiv City, Ukraine” project.

The Employer now invites sealed tenders from Contractors for the following contracts to be funded by NEFCO:

In the frames of major repair, the Employer intends to implement such energy efficiency measures as thermal insulation of walls and roof, replacement of doors, replacement of building heating system, installation of heat pump for hot water preparation as well as other supporting works.

Tenders are invited for both lots: tenders only for one lot will be rejected. Value added tax (VAT) exemption procedure is foreseen for equipment supplied under Lot 2.

Tendering for contracts that are to be financed with the proceeds of NEFCO financing is open to firms/individuals from any country.

To be qualified for the award of a contract, tenderers should have the human resources and technical capacity to perform these works and must satisfy the following minimum criteria:

 1. a) Average annual turnover over the last 3 (three) years (2018-2020) years exceeded:
 1. b) The Tenderer shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencum-bered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the production cash flow for the contract, estimated as not less than 20% from his tender proposal for both lots combined,
 2. c) Experience as Contractor, in at least 5 (five) contracts within the last 5 (five) years, with total value exceeded:

that have been successfully and substantially completed and that are similar to the scope of the proposed Equipment and Related Works.

 1. d) In case of a tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 60% compliance with the requirements (а) (b) (c) above;
 2. e) Non-performance of contract by Tenderer (including members of JVCA, if appropriate) did not occur during the last 3 years;
 3. f) All pending litigation against Tenderer (including members of JVCA, if appropriate) shall in total not represent more than 30% of the Tenderer’s net asset value;

Tender documents may be obtained from the office at the address below free of charge upon a written request from a prospective Tenderer.

Upon receiving the written request from prospective Tenderer, the documents will be promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender-Securing Declaration.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 01, November 2021, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following adress:

Lyudmyla Mykolayivna Polishchuk

Employer: Department of education, youth and sports of Chortkiv City Council

Address: 21 Shevchenka St., Chortkiv Сity, Ternopil region, 48500, Ukraine

Tel: (03552)2-12-77,

Email: yomschmr@chortkivmr.gov.ua

Date: 17, September 2021

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту