Чортків online

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2022 р. № 332

Київ

Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

Порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

 1. З метою забезпечення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам виділити Міністерству соціальної політики 10 000 млн. гривень на програму в загальному фонді державного бюджету 2501480 “Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам може здійснюватися також за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав і міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших, не заборонених законодавством джерел.

 1. Внести до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2016 р., № 46, ст. 1669; 2020 р., № 81, ст. 2609; 2021 р., № 98, ст. 6387), —із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 269,зміни, що додаються.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

              Прем’єр-міністр України                Д. ШМИГАЛЬ

 

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2022 р. № 332

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку оформлення і видачі довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 1. У пункті 2:

1) в абзаці першому слова “, форму якої затверджує Мінсоцполітики,” замінити словами і цифрою “за формою згідно додатком 1”;

2) абзац вісімнадцятий доповнити словами “(далі — територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії)”;

3) абзац дев’ятнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“На отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;

сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.”.

 1. Доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:

“21. Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності  відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку (далі — е-свідоцтво про народження).

 Для подання заяви особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, із увімкненою функцією геолокації, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Заява про взяття на облік в електронній формі формується засобами мобільного додатка Порталу Дія у формі, придатній для сприйняття її змісту відповідно до відомостей, зазначених у пункті 3 цього Порядку, заповнення форм (полів) заяви здійснюється автоматично, зокрема з урахуванням відомостей, отриманих у порядку електронної інформаційної взаємодії.

Під час формування заяви в мобільному додатку Порталу Дія отримуються/підтверджуються такі відомості:

із Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС (щодо осіб, які мають  паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру) — відомості про стать особи, дату та місце народження, серію та/або номер, дату видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт, строк дії (за наявності), адресу та дату поточного задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

із відомчої інформаційної системи ДМС через єдину інформаційну систему МВС — відомості про адресу та дату поточного задекларованого/зареєстрованого місця проживання, відомості про особу (за наявності): стать, дата та місце народження, серія та номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт;

із електронного пристрою, за допомогою якого особа подає заяву, — відомості про геолокацію особи на момент подання такої заяви;

із е-свідоцтва про народження (за наявності) — відомості про серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Для визначення застрахованих осіб, зазначених в абзацах дванадцятому — чотирнадцятому пункту 2 цього Порядку, використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України.

Протягом одного робочого дня з дня визначення території адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії, ДПС передає Пенсійному фонду України відомості про страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сформовані ДПС станом на 1 число місяця.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 10 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, зазначених у абзацах дванадцятому — чотирнадцятому пункту 2 цього Порядку, що містить актуальні відомості на дату та час її формування.

Порядок інформаційної взаємодії між ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

Формування заяви про взяття на облік в електронній формі припиняється за допомогою засобів мобільного додатка Порталу Дія, якщо зазначені в заяві відомості:

надані не в повному обсязі;

не відповідають відомостям інформаційно-комунікаційних систем, зазначених у цьому пункті;

не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про взяття на облік, несе заявник.

У разі подання заяви в електронній формі через Портал Дія, у тому числі мобільний додаток Порталу Дія, складення та/або подання будь-яких інших заяв, документів чи відомостей для отримання довідки не вимагається.

Обробка персональних даних осіб здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Заява про взяття на облік в електронній формі, сформована засобами мобільного додатка Порталу Дія та накладеним віддаленим кваліфікованим електронним підписом “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи, передається засобами Порталу Дія до інформаційної системи Мінсоцполітики для включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Після включення відомостей про особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб така особа може сформувати засобами Порталу Дія електронну довідку, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік такої особи відповідно до пункту 61 цього Порядку.”

 1. В абзаці першому пункту 6 слова “за формою згідно з додатком” замінити словами і цифрою “за формою згідно з додатком 2”.
 2. У пункті 61 :

1) в абзаці першому слова “отримала довідку, може замовити відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в довідці” замінити словами “включена до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб може замовити електронну довідку”;

2) в абзаці третьому слова “ Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — Портал Дія)” замінити словами “Порталу Дія”.

 1. У додатку до Порядку слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 2”.
 1. Доповнити Порядок додатком 1 такого змісту:

“Додаток 1

до Порядку

 

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад/виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті ради/центру надання адміністративних послуг_______________________________________________

______________________________________________________

(зазначити від кого: □ заявник, □ законний представник, □ родич малолітньої дитини,  
□ вітчим, мачуха, з якими проживає (перебуває) дитина, □ представник органу опіки та піклування, □ керівник дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту, до якого влаштовано дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої обмежена)

______________________________________________________

     (ПІБ заявника, законного представника, родича, вітчима, мачухи, з якими проживає (перебуває) дитина, представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту, до якого влаштовано дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої обмежена)

Про взяття на облік

(заповнюється законним представником, родичем малолітньої дитини, вітчимом, мачухою, з якими проживає (перебуває) дитина, представником органу опіки та піклування, керівником дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту, до якого влаштовано дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої обмежена)

______________________________________________________

(ПІБ малолітньої дитини, недієздатної особи або особи, цивільна
дієздатність якої обмежена)

Відомості про внутрішньо переміщену особу:

 

громадянство __________________________________________

останнє задеклароване/зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи з місця переміщення ______________________________________________________

______________________________________________________

документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус: серія ____ номер ________________________________, виданий_______________________________________________

дата видачі  “____”  _____________  _________ р.

свідоцтво про народження дитини: серія _____, номер _______

адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону______________________________________________

дата народження  “_____”  _____________  _______________ р.

місце народження ______________________________________

стать __________________

 

 

ЗАЯВА
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

(Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня

Фактичне місце проживання/перебування ______________________________________  

                                                                                        (вулиця, номер будинку, номер квартири,

____________________________________________________________________________

       назва населеного пункту, району, області, найменування дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу ____________________________________________________________________________

               соціального захисту, до якого влаштовано дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування,

_____________________________________________________________________________________________________

                            недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої обмежена, та з якої дати проживає)

____  __________ 20______р.

 

 

Категорія__________________________________________________________________

(пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа, безробітний, дитина-сирота, дитина,
позбавлена батьківського піклування, недієздатна особа, особа, цивільна дієздатність якої обмежена, малолітня дитина, яка переміщується без супроводу законних представників, тощо)

 

Відомості про наявність інвалідності:

            причина настання інвалідності ____________________________________________

            група (підгрупа) інвалідності _____________________________________________

            нозологічні ознаки ______________________________________________________

            потреба в технічних та інших засобах реабілітації ___________________________

            ______________________________________________________________________

            потреба у санаторно-курортному лікуванні _________________________________           

Відомості про працевлаштування _____________________________________________

                                                                                      (посада, найменування підприємства, установи, організації)

 

Освіта ____________________________________________________________________

Спеціалізація за професійною освітою _________________________________________

Професія _________________________________________________________________

Посада за останнім місцем роботи ____________________________________________

Види соціальних виплат, які отримує   _________________________________________

                                                                        (пенсія за віком, пенсія по інвалідності,

____________________________________________________________________________

                                     пенсія у зв’язку із втратою годувальника, допомога сім’ям з дітьми тощо)

 

Відомості про членів сім’ї, які переміщуються разом із внутрішньо переміщеною особою (заповнюється одним із членів сім’ї):

 

ПІБ

Родинні стосунки

 

Дата народження

Серія, номер документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження, дані про  документ, що підтверджує спеціальний статус особи

Категорія (пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа тощо)

         

 

 

 

 

 

 

Відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, родичів (бабу, діда, прабабу, прадіда, тітку, дядька, повнолітніх брата або сестру) або вітчима, мачуху, з якими проживає (перебуває) дитина:

 

ПІБ

Родинні стосунки

Громадянство

Дат народження

Серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус

Місце проживання

           

 

Відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу) ___________

____________________________________________________________________________

 

Потреби внутрішньо переміщеної особи (житлові, соціальні, медичні, освітні тощо)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,  повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, або які не є громадянами України) ____________________________

 

Я, _______________________________________________________________________,

(ПІБ)

даю згоду на обробку, використання, зберігання та надання моїх персональних даних/персональних даних особи, від імені якої подається заява, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформація щодо персональних даних може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для надання допомоги:

 

 

 

 

даю згоду                не даю згоди

 

__________    __________________________________     _________________

           (дата)             (підпис  заявника, законного  представника,  керівника  закладу)               (ПІБ)                     ”.

 

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня        2022 р. № 332        

ПОРЯДОК
надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам

 1. Цей Порядок визначає механізм надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі — допомога).
 2. Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та що визначена в переліку  адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204.

Облік внутрішньо переміщених осіб ведеться відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).

 1. Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.

Допомога на проживання призначається автоматично без подання додаткового звернення внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271). Виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам за місяці, у яких вони отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, не здійснюється.

Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р. у регіонах, що не включені до переліку, зазначеному в абзаці першому пункту 2 цього Порядку, за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 1. Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Розмір отриманої допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

 1. Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.
 2. 6. Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі — Портал Дія).

У заяві зазначається:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

наявність статусу особи з інвалідністю;

відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.

Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми.

Обробка персональних даних внутрішньо переміщених осіб, які подають заяву, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за формою згідно з додатком 1 може бути також подана до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

 1. Для подання заяви з використанням мобільного додатку Порталу Дія внутрішньо переміщеній особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.
 2. Перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою в заяві, проводиться під час формування та подання заяви засобами Порталу Дія.
 3. Список внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку формується Мінцифри на підставі поданих заяв після перевірки інформації та надається державному підприємству “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” один раз на день не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подання заяви внутрішньо переміщеною особою.
 4. Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” на підставі списків, отриманих від Мінцифри, включає інформацію про внутрішньо переміщених осіб, які подали заяву для виплати допомоги, до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та щомісяця до 2, 12 і 22 числа формує Реєстри внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку через АТ “Ощадбанк” на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок одержувача.

Реєстр внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, подається Мінсоцполітики з накладеною кваліфікованою електронною печаткою за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої передачі АТ “Ощадбанк”.

Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України, державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” та Мінсоцполітики здійснюється внутрішніми захищеними каналами зв’язку.

Інформаційна взаємодія Пенсійного фонду України і АТ “Ощадбанк” здійснюється за форматами та механізмом, визначеними договорами про інформаційну взаємодію для Програми “єПідтримка”.

Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів у системі електронних платежів Національного банку не справляється.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад/виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради/центру надання адміністративних послуг________________________________________________

______________________________________________________

ЗАЯВА
про надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам ________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

 

Дата народження __________________

Номер телефону ________________

Наявність статусу особи з інвалідністю __________________

                                                                               (так/ні)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

                   

Адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Адреса місця, куди перемістилася особа _____________________________

________________________________________________________________

 

Номер банківського рахунка для виплати допомоги (за стандартом IBAN)

 

 

Відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою:

 

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Серія та номер свідоцтва про народження/паспорта

     

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули на надання допомоги, будуть перевірені згідно із законодавством.

Я ознайомлений з умовами надання допомоги.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до закону.  

___________                   _________________       _____________

         (дата)                                          (підпис)                                             (ПІБ)

 

 

 

_______________________

 

Додаток 2
до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

СПИСОК
внутрішньо переміщених осіб,
які звернулися щодо виплати допомоги на проживання

 

Порядковий номер

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги

Реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги

Номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання (за стандартом IBAN) отримувача допомоги

Наявність у внутрішньо переміщеної особи статусу особи з інвалідністю

Кількість неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою

Сума надання отримувачу допомоги, гривень

 

_________________________

 

Додаток 3
до Порядку надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам

РЕЄСТР
внутрішньо переміщених осіб,
які звернулися щодо виплати допомоги на проживання

 

Порядковий номер

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги

Реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги

Номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання (за стандартом IBAN) отримувача допомоги

Сума допомоги, гривень

 

_______________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня        2022 р. № 332

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету для
надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за бюджетною програмою “Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (далі — бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.
 3. Бюджетні кошти спрямовуються акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” (далі — АТ “Ощадбанк”) для перерахування допомоги на банківський рахунок (за стандартом IBAN) внутрішньо переміщеним особам у банку, у якому в особи відкрито рахунок.
 4. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики
  АТ “Ощадбанк” щомісяця до 3, 13 і 23 числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги, сформованого державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики”.
 5. Мінсоцполітики подає в Казначейство подання на перерахування коштів для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, сформоване на підставі Реєстру внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, та платіжне доручення на перерахування коштів АТ “Ощадбанк”.
 6. АТ “Ощадбанк” в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує їх на банківські рахунки (за стандартом IBAN) банку, в якому відкрито рахунок одержувача.
 7. Зарахування коштів на банківські рахунки (за стандартом IBAN) банкам, в яких відкриті рахунки одержувачів, здійснюється за умови збігу інформації про банківський рахунок, відкритий на ім’я особи, прізвища, імені, по батькові (за наявності), реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та відсутності в банку даних про смерть особи, набрання законної сили рішенням суду про визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою.
 8. Незараховані суми коштів не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після надходження коштів повертаються банками до АТ “Ощадбанк” для їх повернення Мінсоцполітики протягом трьох операційних днів після надходження коштів від банків. Водночас АТ “Ощадбанк” подає Мінсоцполітики в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису інформацію про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) одержувача, банківський рахунок (за стандартом IBAN), причини незарахування коштів, суму та дату повернення коштів на рахунок Міністерства.
 9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань у Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 10. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
 11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

___________________

 

Додаток
до Порядку використання коштів державного
 бюджету для надання допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам

ПОДАННЯ
на перерахування коштів для виплати допомоги
на проживання внутрішньо переміщеним особам

від ___  _________________ 20___ р.

 

Орган, якому подається:

                       Казначейство

                                                                                             (назва)

Орган, що подає:

Мінсоцполітики

                                                                      (назва)

Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від                     2022 р. №         “Деякі питання надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”, на підставі Реєстру внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, № ____ від ___________ 20__ р. за рахунок коштів державного бюджету підлягає перерахуванню сума _____________гривень

                                                                                                      (словами)

(_________________________________):

                             (цифрами)    

 

Кількість отримувачів допомоги

Загальна сума надання допомоги, гривень

   

 

МП

 

Уповноважена особа Мінсоцполітики

     
   

 (підпис)

 

               (власне ім’я та прізвище)

___ _____________ 20___ р.

 

_________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від  20 березня 2022 р. № 332

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 554 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2411).
 3. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 та від 1 жовтня 2014 р. № 509, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 34 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 11, ст. 280).
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 95 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 583).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 212 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 32, ст. 920).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 257 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1069).
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 р. № 427 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 52, ст. 1670).
 8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 636 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2312).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 810 “Про внесення зміни до пункту 5 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2716).
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1014 “Про внесення зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3437).
 11. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 964 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 101, ст. 3312).
 12. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і від 22 вересня 2016 р. № 646, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 370 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1455).
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 453 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1683).
 14. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 689 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2329).
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1044 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 122).
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 15 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 10, ст. 359).
 17. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 548 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 57, ст. 1992).
 18. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 713 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2436).
 19. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і 509, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 68, ст. 2361).
 20. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 32, ст. 1095).
 21. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 386 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1389).
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 491 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1591).
 23. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1035 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 89, ст. 2888).
 24. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 402 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 35, ст. 2098).
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1134 “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 88, ст. 5658).

 

_______________________

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту